Konec prozatímního provádění Dohody a situace po 1. květnu 2021

Na Štědrý den roku 2020 vyjednávací týmy Spojeného království a Evropské unie dosáhly shody na Trade and Cooperation Agreement. EU do roku 2021 vstoupila v režimu jejího prozatímního provádění. Poté, co 28. dubna 2021 Dohodu dodatečně schválil i Evropský parlament, 1. května toto období skončilo a Dohoda tak vstoupila v plnou účinnost. Byť většiny obyvatel se konec prozatímního provádění významně nedotkne, přinášíme přehled aktuální situace v některých diskutovaných oblastech.

Z hlediska vzájemného obchodu mezi EU a UK se ale nic nemění, nadále platí režim jako po 1. lednu 2021. UK již není členem EU, a to platí také pro vnitřní trh a celní unii EU. EU a UK v současné době tvoří dva samostatné trhy a regulační a právní prostory. To pro české podniky i občany znamená nové překážky obchodu zbožím a službami či překážky v oblasti přeshraniční mobility. Více v článku MPO o prozatímním provádění.

Souhrnné informace naleznete na stránkách businessinfo.cz ve Speciálu: Brexit očima exportérů. Informace o TCA a obchodním režimu, vč. celních pravidel, od Evropské komise naleznete here. Další informace o novém obchodním režimu naleznete také na British Government.

Nadále platí informace obsažené v sekci Otázky a odpovědi. Ministerstvo vnitra také průběžně aktualizuje informace uvedené v části webu věnované brexitu. Informace o pracovních otázkách hledejte na webu Ministerstva práce a sociálních věcí rovněž v části zaměřené na brexit.

Konec prozatímního provádění neznamená v oblasti dopravy převratné změny. Nejvýraznější změny pro veřejnost (zejm. Brity v ČR) nastaly na konci přechodného období r. 2020, o nichž jsme informovali v sekci FAQ (otázka „Budu moci využívat svůj řidičský průkaz“ v české i anglické mutaci stránky).

Širokou veřejnost můžeme ubezpečit, že v oblasti letecké dopravy došlo na k hladkému navázání smluvní úpravy na předchozí stav a cestující se nemusejí obávat žádných změn.

Nepřepokládáme žádné výrazné změny mezi prozatímní a plnou aplikací TCA. Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství se snaží být co nejvíce nápomocno justičním orgánům, soudům i státním zastupitelstvím jsou průběžně předávány aktuální informace o praktických aspektech justiční spolupráce v trestních věcech ve vztahu k UK.
Na základě čl. 62 Dohody o vystoupení UK z EU se v současné době dokončují případy právní pomoci uvedené v tomto článku v stávajícím režimu předpisů EU. Týká se to žádostí zaslaných v rozhodném období – tj. do 31.12.2021. V případě vydaných evropských zatýkacích rozkazů se to týká případů, kdy byla hledaná osoba zadržena do 31.12.2021.

Z Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím UK neplyne pro tuto oblast nutnost implementace nebo přijetí zvláštních opatření, tudíž ani prozatímní provádění Dohody nemělo na oblast kultury,  médií a audiovize žádný dopad.

Pro podrobnější informace pokračujte na web Ministerstva kultury.

Do konce března 2021 bylo v souladu s deklarací, která byla připojena k Dohodě o obchodu a spolupráci, dojednáno mezi EU a UK znění memoranda o porozumění k regulatorní spolupráci v oblasti finančních služeb. Toto memorandum zakotvuje formát Společného regulatorního fóra jako platformy pro výměnu informací o vlastních regulatorních iniciativách a pozicích v relevantních mezinárodních organizacích a grémiích. Diskuse na Společném regulatorním fóru budou na své nejvyšší úrovni vedeny komisařkou EU pro finanční trhy a ministrem financí UK alespoň dvakrát ročně. První jednání fóra by mělo proběhnout poté, co bude memorandum o porozumění formálně schváleno v EU a UK.      

Dne 30. dubna 2021 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována Dohoda mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací, která se vztahuje na utajované informace nebo materiály v jakékoli podobě poskytované jednou stranou druhé straně nebo vyměňované mezi stranami.

Zároveň zůstává v platnosti Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany předávaných mezi oběma státy, která vstoupila v platnost dne 1. února 2004. Tato dohoda je k dispozici na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu: https://www.nbu.cz/cs/mezinarodni-vztahy/941-mezinarodni-smlouvy-o-vymene-a-vzajemne-ochrane-utajovanych-informaci/.