Working after 1 January 2021

Pokud jste občanem EU již žijícím ve Spojeném království před koncem roku 2020, mohli jste se Vy a Vaše rodina přihlásit o status usedlíka (Settled) nebo předběžný status usedlíka (Pre-settled), abyste ve Spojeném království (UK) mohli žít i po 30. červnu 2021. Uzávěrka žádostí byla 30. června 2021. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách www.gov.uk. Nicméně v případě prokazatelně závažných důvodů je možné zažádat o status i po tomto termínu. Tato možnost platí i v případě, že kdykoliv v budoucnu budete následovat rodinného příslušníka, který status usedlíka získal. Podrobnější informace naleznete na EU Settlement Scheme: information for late applicants.

Pokud do této kategorie nespadáte, můžete sice do UK cestovat až na 6 měsíců bez víza, nelze takto však pracovat ani dlouhodobě studovat.

Pro tyto účely zavedlo UK od 1. ledna 2021 bodový imigrační systém (PBS – points-based immigration system), který nově nastavuje podmínky pro EU občany jako občany třetí země. Nově zavedený systém klade z pohledu UK větší důraz na dovednosti a nadání žadatele. Žádosti můžete podat na www.gov.uk. Budete muset prokázat, že splňujete příslušná kritéria a získat počet bodů požadovaných pro vízum, o které žádáte (např. pro získání studentského víza je nutné obdržet 70 bodů). Podrobné pokyny jsou k dispozici na webových stránkách www.gov.uk. V případě, že plánujete do UK vyjet na dobu delší než 6 měsíců a žádáte o studentské vízum (student visa), je potřeba zaplatit správní poplatek ve výši 363£. Počítejte také s tím, že budete vyzváni k zaplacení tzv. imigračního zdravotního poplatku (Immigration Health Surcharge), který Vám umožní využívat služby britského zdravotnictví během Vašeho studijního pobytu. Tento poplatek musíte zaplatit současně s podáním žádosti o vízum. Jako student máte nárok na 25% slevu, tudíž celková výše poplatku činí 470£ za rok. Pokud budete studovat v UK prezenčně a jste držitelem evropského zdravotního průkazu, můžete si zažádat o náhradu, učinit tak můžete od 1. února. 2022.

Pokud v UK budete studovat na vysoké škole na úrovni magisterského studia či vyšší, a zároveň Váš kurz bude delší než 9 měsíců, může s Vámi cestovat také Váš rodinný příslušník, pro kterého je ale nutné podat samostatnou žádost. Počítejte také se stejnými poplatky.

V případě, že plánujete během Vašeho studia pracovat, je velice důležité si ohlídat, zda máte vůbec možnost pracovat, resp. v jakém rozsahu hodin v týdnu. Tato podmínka závisí na konkrétním typu studia. Také záleží na tom, zda chcete studovat během semestru či po jeho skončení. V případě získání víza Vám sociální pracovník poskytne konkrétní informace. Obecné informace naleznete zde The UK´s points-based immigration system: An introduction for EU, EEA and Swiss students.

Po skončení Vašeho vysokoškolského studia Vám umožňuje UK využít tzv. absolventské vízum (graduate visa), které po dobu až 3 let umožní v UK zůstat a pracovat. Pro děti od 4 do 17 let jsou určena tzv. vízum dětského studenta (child student visa), o které žádá zákonný zástupce dítěte. Vízum se vztahuje na studium pouze na soukromé škole. Od ukončení přechodného období již nemohou žáci studovat na veřejných školách. Více informací naleznete na webu gov.uk (Child Student Visa).

Kvalifikované pracovní vízum

Bodový imigrační systém bude zahrnovat vízovou linii pro kvalifikované pracovníky. Chcete-li mít nárok na toto vízum, musíte prokázat, že:

  • máte pracovní nabídku od sponzora s licencí Ministerstva vnitra na požadované úrovni dovedností
  • vám váš sponzor bude vyplácet příslušnou minimální hranici mzdy (obvykle 26 500 GBP a nebo obvyklou sazbu za konkrétní práci, podle toho, co je vyšší)
  • hovoříte anglicky na středně pokročilé úrovni B1 (podle Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky)

Zaměstnanci systému NHS mají zrychlený, zjednodušený a poplatkově zvýhodněný režim. Pro konkrétní informace navštivte stránky britské vlády www.gov.uk.

Program ERASMUS+

Přestože Dohoda o obchodu a spolupráci mezi UK a EU oblast unijních programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity nepokrývá, neznamená to, že schválené projekty v programovém období 2014-2020 byly s vystoupením UK ukončeny. Ve Výstupové dohodě je totiž ujednáno jejich pokračování a jsou tak financovány i po roce 2020, resp. po vystoupení UK z EU. Vztahuje se to jak na studijní programy, tak na stáže a dobrovolnické činnosti. Více informací naleznete na webu Domu zahraniční spolupráce. Znamená to tedy, že pokud má Vaše škola sjednanou smlouvu se vzdělávací institucí v UK, smluvené výjezdy lze realizovat i v akademickém roce 2022/2023. Jak bylo ale uvedeno, v případě, že se na Vás nevztahuje zavedený režim usedlíka (EU Settlement Scheme), musíte zažádat o studentské vízum. O toto vízum můžete zažádat nejdříve 6 měsíců před výjezdem. V rámci vyjednávání měla ČR enormní zájem na zachování a rozvoji současné spolupráce s Velkou Británií v programu Erasmus+ a podporovala, aby byla Velká Británie do programu Erasmus+ zapojena jako programová země.

zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Standardní vysokoškolské studium

Občanům EU a UK, kteří v EU a UK dosud pobývali, a budou i nadále pobývat, budou v souladu s Dohodou o vystoupení zachována dosavadní práva spojená s jejich pobytem.

Pokud jde o podmínky pro studium unijních občanů ve studijních programech v UK

tak platí, že EU studenti, kteří začali v Anglii studovat až v akademickém roce 2021/2022 nebo později, nemají nadále tzv. home fee status, tedy výše školného pro ně bude vyšší než pro domácí studenty. Rovněž pak nemají nárok na studentské půjčky. Výše školného pro studenty z EU může být dvakrát až čtyřikrát vyšší než pro studenty domácí, a to v závislosti na druhu studijního programu a typu univerzity. Každá univerzita si může nastavit vlastní podmínky, je tedy nutné sledovat informace vybrané univerzity.

V červenci 2020 pak skotská vláda rozhodla o ukončení bezplatného studia ve Skotsku pro studenty z EU, a to rovněž od akademického roku 2021/2022. Studenti z EU, kteří nebudou disponovat statusem pre-settled nebo settled tak budou platit školné určené pro mezinárodní studenty. Pro více informací opět doporučuje MŠMT kontaktovat konkrétní skotské školy. Více informací na stránkách Ministerstva školství. Pro informace o dalších studijních možnostech navštivte stránky britské vlády www.gov.uk

Uznávání odborných kvalifikací po odchodu Spojeného království z EU

Dne 31. prosince 2020 bylo ukončeno tzv. přechodné období v procesu vystoupení UK z EU a pro občany EU začala platit nová pravidla pro uznávání jejich odborných kvalifikací. Hlavní změnou tedy je, že na kvalifikace nabyté v UK po tomto datu se začalo nahlížet jako na kvalifikace ze třetí země a pravidla pro jejich uznání jsou nyní přísnější. Bližší informace ohledně těchto pravidel naleznete níže.

Po odchodu UK z EU a po ukončení přechodného období jsou vztahy mezi UK a EU upraveny Dohodou o obchodu a spolupráci a tzv. Výstupovou dohodu, kde jsou upravena práva občanů EU.

Po dobu přechodného období byly odborné kvalifikace občanů Velké Británie a EU nabyté ve Velké Británii uznávány dle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace: https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/recognition-of-professional-qualification. Nicméně, po uplynutí přechodného období se na občany Velké Británie tento zákon již nevztahuje a je třeba postupovat prostřednictvím akademického uznávání (tzv. nostrifikace): http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/recognition-of-foreign-higher-education-in-the-czech

The Professional Qualifications Recognition Act No. 18/2004 Coll. will further apply to the EU citizens who have acquired professional členských zemí EU s kvalifikací nabytou ve Velké Británii do 31. prosince 2020  se i nadále vztahuje zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, neboť se jedná o kvalifikaci z členské země EU: https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/recognition-of-professional-qualification. V případě, že svoji kvalifikaci získají až po tomto datu, se na ně uvedený zákon již nevztahuje, neboť jejich kvalifikace nebyla nabyta v zemi EU a je třeba postupovat prostřednictvím akademického uznávání: http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/recognition-of-foreign-higher-education-in-the-czech

Unijní legislativa postupuje obdobnou logikou a řídí se v závislosti na konkrétních podmínkách získání odborné kvalifikace dle směrnice EU 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a jejími příslušnými ustanoveními. Směrnice upravuje různé situace, které mohou v případě uznávání kvalifikací unijních občanů nastat. Bližší informace o směrnici naleznete v uživatelské příručce. Celé znění směrnice naleznete zde.

Pro posouzení pravidel pro uznávání kvalifikace je rozhodné datum 1. ledna 2021, kdy se Spojené království oficiálně stalo  vůči EU třetí zemí. Toto datum rozhodne, zda odborná kvalifikace nabytá v UK je kvalifikací třetí země, a je potřeba si ji nechat v daném členském státě uznat dle pravidel dané země, nebo zda spadá do kategorie „unijních kvalifikací“, jejichž uznávání je v EU harmonizováno tak, aby umožnilo co nejjednodušší volný pohyb osob a pracovníků.

Evropská komise připravila v listopadu 2022 dokument s často kladenými otázkami, kde jsou různé situace popsány. Naleznete jej here.