Aktualizované materiály pro přepravce zboží

Stránky britské vlády dnes zveřejnily aktualizované pokyny pro dopravní společnosti a komerční řidiče přepravující zboží mezi Velkou Británií (Anglií, Skotskem a Walesem) a Evropskou unií.


Kompletní pokyny (v několika jazykových verzích včetně češtiny) můžete najít zde: https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1-january-2021-guidance-for-hauliers.

Čtyřicetistránková brožura v českém jazyce je ke stažení here. Dále proto přidáváme pouze stručný přehled základních faktů.

Kabotáž

Provozovatelé z EU mohou v současné době pokračovat v kabotáži ve Spojeném království. Tato záležitost také závisí na výsledku jednání mezi Spojeným královstvím a EU. Příručka bude v tomto bodě aktualizována při nejbližší možné příležitosti

Dokumenty řidiče a vozidla

Provozovatelé z EU, kteří provozují své podnikání do Spojeného království, z něj nebo přes něj, budou muset u sebe mít doklad o pojištění motorových vozidel pro své vozidlo a přívěs. Ve Spojeném království bude uznána zelená karta nebo jiný doklad o pojištění motorových vozidel.

Řidič

Řidič musí po celou dobu jízdy mít s sebou ve vozidle informace a dokumenty poskytnuté přepravní společností. Patří sem také informace a dokumenty nezbytné ke splnění požadavků členských států EU. Je to proto, že každý pohyb zboží z EU do Spojeného království je pro orgány EU pohybem vývozním a pro orgány Spojeného království pohybem dovozním.

Je zásadní, aby řidiči věděli, jaké informace a dokumenty jsou potřebné a kde, kdy a jak budou předloženy a kontrolovány.

Obchodník

Obchodník je povinen podat celní prohlášení a předat přepravní společnosti a řidiči správné doklady. To lze provést přímo nebo prostřednictvím třetí strany, například spedice, logistické společnosti nebo celního zástupce.

Dopravní společnost

Dopravní společnost musí zajistit, aby její řidič měl všechny potřebné celní informace a dokumenty a další doklady.

Dopravní společnost musí také zajistit, aby její řidiči věděli, jaké doklady mají v každé fázi cesty předložit, včetně:

  • sílniční kontroly před odjezdem – kontroly prokazující připravenost pro přejezd hranice
  • v přístavech a vlakových terminálech
  • na celních stanovištích

Bezpečnost a zabezpečení

Existují 4 způsoby, jak se zboží může pohybovat přes hranice:

  • Předběžné oznámení
  • Common Transit Convention (CTC) (společná tranzitní úmluva)
  • Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA) (dočasný vstup)
  • Transports Internationaux Routiers (TIR)

U všech těchto způsobů bude vyžadováno prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení. Existují dva typy prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení: výstupní souhrnné celní prohlášení (EXS) a vstupní souhrnné celní prohlášení (ENS).

Přepravce je obecně povinen předložit EXS celnímu orgánu země, ze které je zásilka vyvážena. U zásilek vyvážených ze Spojeného království se údaje EXS obvykle slučují s vývozním prohlášením (což je celní prohlášení).

Přepravce je obecně povinen předložit ENS celnímu orgánu země, do které zásilka vstupuje.

Od 1. ledna 2021 budou nutná prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení pro dovoz do VB a vývoz z VB. Protože je však třeba zohlednit dopad pandemie koronaviru (COVID-19), povinnost předložit prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení pro dovoz zboží z EU do VB bude po dobu 6 měsíců, tedy do 30. června 2021, zrušena. Severní Irsko zůstane v souladu s předpisy EU na základě dokumentu NI Protocol.

Zabezpečení vozidla při cestování do a ze Spojeného království

Dopravní společnosti ze Spojeného království, mimo EU a z EU a jejich řidiči musí zabezpečit vozidla přijíždějící do Spojeného království, aby snížili riziko, že se stanou obětí trestného činu.

Řidiči překračující hranici mezi Spojeným královstvím a EU by si měli být vědomi potenciálního nebezpečí pro vozidla a jak mohou zastavit „utajené návštěvníky“. Utajený návštěvník je osoba, která se skrývá ve vozidle nebo na něm, aby se vyhnula hraniční kontrole ve Spojeném království.

Pokud řidič nezabezpečí vozidlo a zjistí se, že přepravuje utajené návštěvníky do oblastí Spojeného království nebo pod kontrolou Spojeného království, může řidič, vlastník nebo nájemce vozidla dostat pokutu až do výše 2 000 GBP za každou nalezenou osobu (známou také jako „občanský trest“).

Zákon se vztahuje na všechny příjezdy do Spojeného království nebo oblastí pod kontrolou Spojeného království, a to i z evropských přístavů a přes Eurotunel.

Efektivní systém pro dopravní společnosti zahrnuje:

Efektivní systém pro řidiče zahrnuje:

  • použití bezpečnostních zařízení (např. visací zámek, plomby s jedinečnými čísly a sklopná šňůra) k zabezpečení vozidel po nakládce
  • důkladnou kontrolu bezpečnostních zařízení a vozidla po každém zastavení a před vstupem do Spojeného království
  • zaznamenávání komplexních kontrol do kontrolního seznamu zabezpečení vozidla, aby bylo prokázáno dodržování předpisů, a mít k dispozici k předložení příslušníkovi pohraniční policie