Nejpodrobnější informace k zaměstnávání různých skupin britských občanů najdete v manuálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

K otázce pobytu

Po konci roku 2020 vzniknou v praxi dvě skupiny britských občanů. Ve zkratce lze říci, že na britské občany, kteří do konce roku 2020 nepobývali v ČR, respektive toto neprokážou, bude nahlíženo jako na příslušníky třetích zemí. Avšak britští občané, kteří pobývají/pobývali v ČR do konce roku 2020, a jejich rodinní příslušníci jsou nadále chráněni opatřeními Výstupové dohody. Článek 13 dohody dává takovým osobám právo zachovat si právo na pobyt v hostitelském státě. Česká republika se rozhodla zvolit cestu nepovinné registrace. Občané UK se tedy nemusí v tuto chvíli registrovat na pracovišti Ministerstva vnitra a disponovat příslušným osvědčujícím dokladem. Absence dokladu o pobytu proto nemůže být ze strany českých úřadů penalizována.

Ministerstvo vnitra však důrazně doporučuje některé potvrzení o pobytu si zařídit, například pro případ případné inspekce v zaměstnání. Všichni ti, kteří budou mít k 31. 12. 2020 v ČR pobyt, který doloží dostatečným způsobem (např. pracovní smlouva, nájemní smlouva, potvrzení o docházce do školy), získají potvrzení o přechodném pobytu se zvláštním záznamem „EU withdrawal agreement.“ Totéž označení ponesou i povolení k pobytu.

Od 2. srpna 2021 pak bude Ministerstvo vnitra vydávat doklady s biometrickými údaji, na nichž bude figurovat poznámka „čl. 50 Smlouvy o EU“ resp. „RP UK – čl. 50 Smlouvy o EU“).

Pro další informace pokračujte ke kapitole „Pobyty a víza“.

K otázce zaměstnání

Jak jsme uvedli výše, osoby, na které Výstupová dohoda nespadá, budou podléhat obdobným podmínkám, jako osoby ze třetích zemí. Jde tedy především o povinnost vyřídit si pracovní povolení, například zaměstnaneckou kartu. Pro podrobnější informace sledujte stránky Ministerstva vnitra určené pro cizince, resp. občany třechích zemí (mimo EU.)

Zaměstnavatelé osob spadajících pod Výstupovou dohodu budou mít situaci podstatně jednodušší. Z článku 24 dohody vyplývá, že pracovní oprávnění není možné vyžadovat u žádné z osob, které budou v ČR oprávněně pobývat na základě článku 13 dohody. Konkrétně platí, že:

  1. Občané UK zaměstnaní v ČR před koncem přechodného období mohou pokračovat v zaměstnání bez pracovního oprávnění a mohou ukončit a započít další pracovní poměr u jiného zaměstnavatele taktéž bez nutnosti získat pracovní oprávnění. Občané UK s pobytovým statusem v ČR na základě článku 13 dohody mohou změnit svůj status, stát se ze zaměstnance například studentem, OSVČ nebo ekonomicky neaktivní osobou, viz článek 17 dohody. Žádná z osob, která získala práva z Výstupové dohody a která od 1. 1. 2021 změní svůj status na pracovníka, nebude povinna disponovat pracovním oprávněním.
  2. Rodinní příslušníci UK občana bez ohledu na státní příslušnost mohou nabýt zaměstnání od 1. 1. 2021 z titulu pobytového práva získaného na základě článku 13 dohody.

S ohledem na to, že občané UK a jejich rodinní příslušníci s pobytovými právy v ČR nebudou mít povinnost disponovat pobytovým dokladem, nebude možné požadovat tento doklad ani pro účely zaměstnání. Ministerstvo vnitra sice silně doporučuje, aby si oprávněné osoby nechaly osvědčit svůj pobyt na území ČR, bude však nutné očekávat, že některé osoby si potřebný doklad nevyřídí.

Důkazní břemeno, že konkrétní osoba požívá pobytového práva v ČR na základě čl. 13 dohody a tudíž není povinna disponovat pracovním oprávnění, bude spočívat na dané osobě. Za důvěryhodný důkaz pro instituce jako ÚP ČR či SÚIP může sloužit doložení pracovní smlouvy, doložení potvrzení o studiu, nájemní smlouvy, apod., a to vše platné k datu 31. 12. 2020. Příslušné instituce by neměly po dotčených osobách vyžadovat doložení konkrétního dokumentu na místě, ale měly by udělit přiměřenou lhůtu k doložení potřebných dokumentů.

K přeshraničním pracovníkům

Právo na zachování přístupu k zaměstnání mají kromě osob s pobytovým právem v ČR taktéž přeshraniční pracovníci , tzn. ti, kteří začali vykonávat zaměstnání v ČR do konce přechodného období, aniž by zde však trvale nebo přechodně pobývali. Tito mají právo na

  • zachování zaměstnání v ČR po skončení přechodného období bez nutnosti disponovat pracovním povolením,
  • zachování statusu přeshraničního pracovníka i tehdy, pokud před koncem přechodného období přestanou pracovat, aniž by museli změnit bydliště na stát výkonu práce,
  • změnu statusu ve smyslu čl. 17 dohody po skončení přechodného období a 
  • dodatečné získání pobytového práva ve smyslu čl. 13, pokud budou schopni po skončení přechodného období doložit Ministerstvu vnitra pobyt v ČR.

K britských pracovníkům vyslaným k práci v ČR

Zatímco do konce roku můžou vyslaní pracovníci požívat výhod unijního práva, po 1. lednu 2021 nebudou pod opatření Výstupové dohody spadat. Dohoda jim tedy nepřiznává žádné právo setrvat na území hostitelského státu po skončení přechodného období. ČR však umožní pracovníkům vyslaným z UK do ČR dokončit předpokládanou dobu vyslání. S ohledem na to, že od 1. ledna 2021 nebude existovat pro tyto pracovníky právní titul vyplývající z unijního práva pro setrvání na území ČR a pokračování ve výkonu práce, bude všem pracovníkům paušálně vydáno povolení k zaměstnání ve smyslu §95 zákona o zaměstnanosti.

Aktuality

V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce britské vlády

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu