středa 10. dubna 2019

Evropská rada dle článku 50 Smlouvy o EU (ER50) vzala na vědomí dopis premiérky Theresy Mayové ze dne 5, dubna 2019, v němž požádala o další prodloužení lhůty (stanovené podle čl. 50 odst. 3 SEU) do dne 30. června 2019 v zájmu dokončení procesu ratifikace dohody o vystoupení. V reakci na tuto žádost se ER50 dohodla na dalším prodloužení předmětné lhůty s cílem umožnit ratifikaci dohody o vystoupení oběma stranami. Toto prodloužení by mělo trvat po dobu nezbytně nutnou, v každém případě však nejdéle do dne 31. října 2019. Evropská rada rovněž připomněla, že v případě, že strany dokončí své ratifikační postupy přede dnem 31. října 2019, může v souladu s čl. 50 odst. 3 SEU dohoda o vystoupení vstoupit v platnost dříve. Proto by k vystoupení mělo dojít k prvnímu dni měsíce následujícího po dokončení ratifikačních postupů, nebo dne 1. listopadu 2019, podle toho, co nastane dříve.