Kde text hovoří bez dalšího o „dohodě“ a „stranách,“ jde o Dohodu o obchodu a spolupráci a Spojené království a Evropskou unii jako strany.

Cestování a práva občanů

Dne 1. února 2020 vstoupila v účinnost Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Dohoda o vystoupení“), a země tak opustila Evropskou unii. Druhá část této Výstupové dohody upravuje podmínky pobytu občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Tito občané se nyní dělí na dvě kategorie:

a) britští občané, kteří se nacházeli na území České republiky k 31. 12. 2020, na které se vztahuje výstupová dohoda, a mají téměř shodná práva s občany Evropské unie,

b) britští občané, kteří nikdy nepobývali v České republice, nebo svůj pobyt v České republice přerušili na dobu delší než půl roku z jakéhokoliv důvodu nebo jednoho roku z podstatných důvodů (těhotenství, vážná nemoc, studium, vyslání zaměstnavatelem do zahraničí atp.), jsou od 1. ledna 2021 považováni za občany třetích zemí a vztahují se na ně práva, povinnosti a typy řízení jako na ostatní občany třetích zemí bez práva volného pohybu.

Dosavadní pobytová práva vyplývající z Dohody o vystoupení zůstávají zachována pro občany UK, kteří legálně pobývali na území ČR před 31. prosincem 2020, i jejich rodinné příslušníky, a pobývají v ČR i nadále. Prokázat legální pobyt bude možné zejména předložením platného pobytového dokladu. Z tohoto důvodu je pro všechny občany UK dlouhodobě pobývající na území ČR důležité. O potvrzení o přechodném nebo trvalém pobytu lze v případě legálně pobývajících osob požádat i po 1. lednu 2021, nicméně lze předpokládat delší dobu zkoumání těchto žádostí, potřebu podrobnějšího dokazování pro zamezení případů
zneužití práv a podvodu, a vyšší míru správního uvážení při zjištění nedostatků žádosti (zejména v případě nedostatečného prokázání nepřetržitosti pobytu na území ČR od konce přechodného období). Ministerstvo
vnitra ČR v současné době připravuje legislativu, která zajistí vydávání příslušných průkazů k pobytu, které budou osvědčovat práva podle Dohody o vystoupení po konci přechodného období.

Občané UK, kteří poprvé přicestují do ČR až po 31. prosinci 2020, budou spadat do kategorie občanů třetích zemí. Pro pobyty na území ČR delší než 90 dnů budou tito občané UK povinni požádat na zastupitelském úřadu ČR o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt. ČR zahájilo prostřednictvím svých zastupitelských úřadů příjem žádostí o dlouhodobé pobytové tituly ze strany občanů UK dne 1. ledna 2021. Občané UK jsou oprávněni podat žádost o dlouhodobé pobytové tituly na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tj. žádost bude možné podat nejen prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v Londýně, ale také například v rámci Evropské unie na zastupitelských úřadech ČR v Berlíně, Bruselu, Bukurešti, Dublinu, Sofii, Varšavě, Vídni nebo Záhřebu.

Pokud se týká krátkodobých pobytů nepřesahujících 90 dnů během jakéhokoliv 180 denního období, občané UK budou pro cesty na území ČR povinni podat žádost o schengenské vízum pouze v případě, pokud cestují za výdělečným účelem. Do uvedených lhůt se počítá pobyt nejen v ČR, ale ve všech zemích Schengenského prostoru.

S účinností od 1. ledna 2021 nebudou moci státní příslušnici UK ani britští občané, kteří jsou beneficienty Dohody o vystoupení, podstoupit hraniční kontrolu na přepážkách označených EU/EHP/CH. Nebudou také moci využívat automatizované hraniční kontroly prostřednictvím systému easyGO.

Na hraničních přechodech je dostatečný počet zaměstnanců, nicméně s ohledem na letový plán lze očekávat zvýšení čekací doby ve frontách před přepážkami hraniční kontroly. Dalším důvodem, který bude prodlužovat čekací dobu, je provádění důkladné kontroly u státních příslušníků ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 (Schengenského hraničního kodexu), která zahrnuje více úkonů.

Občané UK budou v budoucnu podléhat registraci v systému vstupu/výstupu (EES) a povinnosti mít cestovní povolení získané prostřednictvím Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). To však neplatí pro beneficienty práv z Dohody o vystoupení – ti budou mimo působnost EES i ETIAS.

Pokud přes hranice hodláte převážet nějaké potraviny, přečtěte si také níže odpověď na otázku „Platí nějaká omezení pro dovoz potravin živočišného původu z UK do EU pro osobní potřebu?“

Občané UK, kteří před 31. 12. 2020 prokazatelně: 1) podali žádost o potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, 2) studovali na vysoké škole v ČR nebo 3) byli v ČR zaměstnáni a nejsou doposud držiteli potvrzení o přechodném pobytu nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, mohou nadále přicestovat do ČR v rámci bezvízového styku, a to na základě potvrzení, které vystaví Ministerstvo zahraničních věcí v souladu s aktuálním ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

V rámci koordinace EU k dočasnému omezení cestování do EU+ ze třetích zemí a špatné epidemické situaci v UK, nedošlo od 1. ledna k zařazení UK na tzv. EU bezpečný seznam. Osoby, které nejsou držiteli pobytových oprávnění, nespadají do výjimek nebo necestují s potvrzením (viz práva občanů), nemohou do ČR přicestovat. Více informací zde.

Na území České republiky je možné od 1. 1. 2021 užít k řízení motorových vozidel pouze ten řidičský průkaz Velké Británie, který svým provedením odpovídá vzorům řidičských průkazů stanoveným v Úmluvách o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949). Více se dozvíte na tomto odkazuJedná se o řidičské průkazy, které byly na území Velké Británie vydávány od července 1998 (formát plastové karty). 

Více informací se dozvíte v článku Ministerstva dopravy.

Pokud chcete navštívit UK, můžete zde řídit motorová vozidla se svým českým řidičským průkazem. Když pojedete svým autem, nezapomeňte si s sebou vzít také tzv. zelenou kartu, potvrzující pojištění vozidla v ČR.

Pokud žijete ve Velké Británii, můžete také řídit se svým českým řidičským průkazem až do 70 let věku. Pokud jste se stali residenty ve věku 67 nebo později, můžete s českým ŘP řídit tři roky. Poté si musíte ŘP vyměnit za britský. V Severním Irsku neplatí toto omezení 70 let věku, svůj ŘP si ale také můžete kdykoli vyměnit.

Díky dohodě o vystoupení mezi EU a UK je status pobytu občanů ČR, kteří přišli do Spojeného království před koncem přechodného období (tj. před 31. 12. 2020) chráněn a tito občané a jejich rodinní příslušníci mohou požádat o nový status pobytu podle právních předpisů Spojeného království v oblasti přistěhovalectví. Za tímto účelem zřídila vláda UK system registrace pobytu občanů EU “EU Settlement Scheme”, který rovněž vychází z dohody o vystoupení. 
Pokud žádost v systému EUSS nepodáte před stanovenou lhůtou 30. června 2021, může být Váš budoucí pobyt ve Spojeném království protiprávní. Více informací získáte na stránkách české ambasády v Londýně.

Cestovat do UK na platný občanský průkaz budou Češi moct do 30. 9. 2021. Proto doporučujeme vyřídit si cestovní pas co nejdříve. Pro držitele statusu Settled Status/Pre-Settled Status bude možné občanský průkaz využít do 31. 12. 2025. Více informací naleznete ZDE.

Pokud občan přicestuje do UK po 31. 12. 2020 a nebude se jednat o krátkodobý turistický pobyt, bude muset předem zažádat o povolení k pobytu podle nových imigračních pravidel, která budou zavedena od 1. 1. roku 2021. Více informací o cestách do UK po 1. 1. 2021 naleznete ZDE.

Obecnou informaci o novém bodovém migračním systému, který bude platit od 1. ledna 2021, naleznete ZDE.

Koncem června 2021 přijala Komise prováděcí rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů podle GDPR (2021/1772) i podle trestněprávní směrnice (2021/1773) ve Spojeném království, čímž navázala na přechodné období podle Dohody o obchodu a spolupráci. Volný pohyb osobních údajů je tedy nadále zajištěn ve všech oblastech, na které se vztahují rozhodnutí o odpovídající ochraně (tj. s výjimkou zpracování za účelem imigračních kontrol). Na předmětné přenosy osobních údajů do Spojeného království se tedy nevztahují příslušná omezení pro přenos osobních údajů do třetích zemí plynoucí z nařízení 2016/679/EU (GDPR) a z trestněprávní směrnice (2016/680/EU).

Studium a vědecký výzkum

Velká Británie se rozhodla, že se nadále nebude na programu ERASMUS + podílet. Studenti EU však mohou studovat, absolvovat stáže nebo realizovat dobrovolnickou činnost ve Velké Británii v rámci současného programu Erasmus+ ještě i v akademickém roce 2022/2023, a to dle individuálních dohod, které uzavřely vysílající vysoké školy. Pokud jste tedy pobyt již zahájili či jej zahajuje v letním semestru 2020/2021, měli byste mít možnost jej dokončit. Ověřte proto tuto informaci se svou vysílající institucí.

Máte-li v úmyslu studovat mimo program ERASMUS +, je to také možné. Studenti, kteří přijedou do VB a kteří budou chtít ve Velké Británii pobývat déle než 6 měsíců, si ale musí zažádat studentské vízum, a to nejdříve 6 měsíců před plánovaným začátkem kurzu/studijního programu v roce 2021. Poplatek za žádost o vízum činí 348 GBP, dále je nutné také zaplatit zdravotní připojištění – více informací naleznete zde: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay.

Studenti, kteří přijedou do VB a budou chtít ve Velké Británii pobývat do max. 6 měsíců, budou v případě občanů EU a EFTA bezvízoví. Bližší informace jsou k dispozici zde: gov.uk/visas-immigrationDoporučuje se, aby vysílající organizace v zemích EU odkazovaly studenty na nutnost sledování pokynů vlády Velké Británie –  UK Government guidance.

Více k podmínkám studia v UK naleznete ZDE.

Do budoucna vláda Spojeného království avizovala vytvoření nového mezinárodního mobilitního programu Turing, ten by však měl financovat pouze vysílání britských studentů. Ve směru z EU do Velké Británie bude nejspíš potřeba, aby měly partnerské země zabezpečeno národní nebo institucionální financování, pokud chtějí studenty vysílat.

Bližší informace jsou k dispozici v článku MŠMT o budoucnosti Erasmus výjezdů.

Zahraniční studenti ve Velké Británii mohou pracovat, pokud studují prezenční formu studia na vysokých školách.

Zákonný počet pracovních hodin závisí na úrovni kurzu, resp. konkrétním programu:

 • krátkodobé studium, včetně typu distančního vzdělávání/part-time study, neumožňuje pracovat,
 • studenti, kteří např. studují kurz anglického jazyka (nižní úroveň – nejedná se o studijní program zakončený titulem) a mají studentská víza, mohou pracovat maximálně na částečný úvazek 10 hodin týdně (a na plný úvazek během prázdnin),
 • studenti studující akademický studijní program (jedná se také o krátkodobé pobyty) na vysoké škole mohou pracovat na částečný úvazek maximálně 20 hodin týdně.

Bližší informace najdete v tomto článku o zaměstnání mimobritských studentů a v dokumentu Guidance for Students.

Na základě Výstupové dohody musí občané EU ke konci roku 2020 již pobývající a pracující ve Velké Británii požádat do 30. června 2021 o vystavení povolení k pobytu (tzv. „pre-settled“ nebo „settled status“), aby mohli na území Velké Británie legálně pobývat i nadále. Tento status umožňuje držitelům nadále časově neomezeně pobývat a pracovat v UK, využívat veřejných služeb, prostředků a důchodů a při splnění dalších podmínek rovněž zažádat o britské občanství.

Pokud bude chtít některý EU vědec jít pracovat do UK až po 1. lednu 2021, může se přihlásit prostřednictvím nového bodového imigračního systému pro kvalifikované pracovníky. Vědci, kteří budou mít zvláštní vědecký potenciál, mohou v UK požádat o tzv. Global Talent vízum, které nabízí rychlejší cestu k trvalému pobytu, než cesta skrze systém pro kvalifikované pracovníky. Vláda UK zřídí orgán s názvem Úřad pro talenty, který bude pomáhat vědcům a dalším lidem v imigračním procesu.

Pokud nebudou vědci v UK vykonávat placenou práci, ale pouze specifickou akademickou aktivitu, pak se pro ně při pobytu do 6 měsíců nic nemění. Mohou totiž využít „turistickou,“ bezvízovou cestu (pokud jsou občané EU a EFTA.)

Uznávání vzdělání probíhá dle právních předpisů jednotlivých členských států EU.

V ČR o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují v zásadě veřejné vysoké školy. Uznávání (nostrifikaci) nepodléhají odborné kurzy (např. masér, kosmetička apod.) získané v zahraničí, jelikož nedeklarují stupeň dosaženého vzdělání: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace

 

Po uplynutí přechodného období se na občany Velké Británie přestala vztahovat směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, která zakotvuje systém vzájemného uznávání kvalifikací pro výkon tzv. regulovaných povolání. Na občany Velké Británie a občany členských zemí EU, kteří svoji kvalifikaci získají, až po výstupu Velké Británie z EU, a kteří chtějí vykonávat regulované povolání v ČR, se tedy již nebude vztahovat zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a bude třeba postupovat prostřednictvím akademického uznávání (tzv. nostrifikace). http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani

Na občany členských zemí EU s kvalifikací nabytou ve Velké Británii před výstupem z EU, kteří chtějí v ČR vykonávat regulované povolání se bude i nadále vztahovat zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, neboť se jedná o kvalifikaci z členské země EU: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznani-odborne-kvalifikace

Ano za předpokladu, že UK splní všechna kritéria nutná pro přistoupení k programu.

Britským výzkumním pracovníkům, kteří na území ČR pobývali před koncem přechodného období (tj. do 31. 12. 2020,) budou všechna práva garantována i tehdy, pokud se v ČR rozhodli zůstat. Aby však předešli složitějším administrativním postupům v budoucnu, doporučujeme, aby si požádali o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Potvrzení o přechodném pobytu sice dnes není podmínkou pobytu občana Velké Británie na území ČR, avšak tento doklad jednoznačně prokazuje, že jeho držitel je občanem Velké Británie, který pobýval na území ČR před vystoupením Velké Británie z EU, nebo během přechodného období. Pokud tito výzkumní pracovníci navíc žijí v ČR déle než pět let a nadále chtějí i po přechodném období pobývat v ČR, měli by si zažádat o vydání povolení k trvalému pobytu.

Pokud britští výzkumní pracovníci přijdou do ČR až po 1. 1. 2021 a budou chtít v zemi pobývat déle než tři měsíce, budou se na ně vztahovat pravidla pro občany třetích zemí (budou si muset požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu).

Práce a sociální zabezpečení

To záleží na tom, zda jste bydlel/a či pracoval/a v ČR nebo UK před 31. 12. 2020 s cílem zde nadále bydlet či pracovat. V takovém případě máte přístup na pracovní trh zachován prakticky do konce života, pokud mezitím nezačnete pracovat v jiném státě.
Jestliže jste Čech/Češka v UK, musíte se ale zároveň registrovat v systému EU Settlement Scheme.
Pokud chcete však nově od 1. 1. 2021 začít jako Brit pracovat v ČR či jako Čech pracovat v UK, musíte si vyřídit pobytové a pracovní oprávnění, viz více informací pro občany UK na https://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-third-country-nationals.aspx.

Více informací v článku MPSV s nejčastějšími dotazy o trhu práce.

Jestliže jsem byl/a z UK vyslán/a do ČR před koncem roku 2020, pak mého zaměstnavatele kontaktovala příslušná pobočka Úřadu práce v ČR, aby mi bylo vydáno povolení k zaměstnání a bylo mi tak umožněno dokončit původně zamýšlené vyslání. Pokud jsem si před odjezdem požádal/a o zachování sociálního a zdravotního pojištění v UK, platí tato výjimka i nadále.

Od 1. 1. 2021 přestal mezi EU a UK fungovat volný pohyb pracovníků. To znamená, že mám-li být nově vyslán/a od 1. 1. 2021, musím si před cestou vyřídit pracovní oprávněnípobytové oprávnění a splnit náležitosti s tím související, viz předchozí otázka. To je hlavní změna. Co však zůstává stejné jako předtím, je možnost ponechat si sociální a zdravotní pojištění ve svém domovském státě, který mě vysílá. Tuto možnost mi zajišťuje Protokol o koordinaci sociálního zabezpečení připojený k nově uzavřené Dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a UK s účinností od 1. 1. 2021.

Máte možnost zažádat si o vydání osvědčení o právech přeshraničního pracovníka. Právem přeshraničního pracovníka je mj. zachování zaměstnání v ČR po skončení přechodného období bez nutnosti disponovat pracovním povolením. O vydání osvědčení si můžete zažádat u krajské pobočky/pobočky ÚP ČR místně příslušné podle místa, ve kterém je zaměstnání vykonáváno ke konci přechodného období. Pro získání potvrzení osvědčujícího status přeshraničního pracovníka musíte předložit doklad totožnosti, potvrzení o zaměstnání, pracovní smlouvu či jiný doklad, z něhož vyplývá, že jste byl/a k 31. 12. 2020 zaměstnán/a na území ČR.

Sociální zabezpečení po brexitu je značně komplikovaný systém pravidel a výjimek, pokrývá oblast rodinných dávek, důchodů, pozůstalostních a jiných dávek. Vliv na Vaše postavení bude mít i to, zda na Vás dopadá Dohoda o vystoupení (pak je Vaše postavení významně lepší), nebo nikoli. Zároveň je také rozhodující a doporučujeme občanům ČR, kteří zamýšlejí v UK nadále žít, pracovat či studovat, aby se včas (nejpozději do 30.6.2021) registrovali k pobytu v tzv. EU Settlement Scheme. (Informace v českém jazyce o najdete v článku o EU Settlement Scheme na webu MZV ČR).
Konkrétní případ proto buďto hledejte na seznamu nejčastěji pokládaných dotazů MPSV, a nebo konzultujte přímo s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Zdravotnictví

Ano, na režimu čerpání nezbytné péče při pobytu v UK se nic nemění.

 • Nezbytnou péčí se rozumí péče, za kterou osoba do jiného státu cíleně nevycestovala. Nemá pevně stanovený rozsah, je závislá i od plánované délky pobytu na území státu ošetření. Je poskytnuta tak, aby se osoba nemusela do státu pojištění vrátit dříve, než zamýšlela, nebo aby se tam podrobila nezbytnému léčení. Obecně platí, že se jedná o veškerou péči, za kterou osoba do jiného státu nevycestovala.
 • Čerpání pak probíhá tak, že osoba navštíví lékaře, kterého by mohl navštívit i místní pojištěnec, předloží Evropský průkaz zdravotního pojištění a následně doplatí jen ty náklady, které by musel nést i místní pojištěnec. Pokud dojde k tomu, že osoba náklady na péči uhradí z vlastních prostředků, může po návratu do státu pojištění žádat zdravotní pojišťovnu o náhradu vynaložených nákladů. Stejný režim pak bude platit i pro čerpání péče britskými pojištěnci na území členských států EU.

Váš Evropský průkaz zdravotního pojištění platí i v UK a pokryje Vám nezbytnou péči tak, že doplácíte pouze to, co doplácí i místní pojištěnci. Záleží tedy na uvážení každého.

Ne, platí zásada jediného pojištění v jednom časovém okamžiku.

Ne, nezaopatření rodinní příslušníci by měli být pojištěni ve státě, kde je pojištěn jejich živitel.

Cla a další finanční otázky

Od 1. ledna 2021 již Spojené království není součástí celní unie EU. Na veškeré zboží vstupující na celní území Unie ze Spojeného království nebo přepravované z EU do Spojeného království se proto použijí celní formality požadované podle práva Unie. Jedná se zejména o podání celního prohlášení, případně vstupního (dovoz)/výstupního (vývoz) celního prohlášení.

Na straně EU budou celní orgány na základě celního kodexu Unie provádět kontroly podle společného systému rizik, jenž se u přepravy zboží v souvislosti s třetími zeměmi používá na všechny ostatní vnější hranice Unie.

Pro dovoz/vývoz zboží ze/do Spojeného království po 1. lednu 2021 je třeba získat Registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI), pokud jej ještě nemáte, přečtěte si článek Celní správy o EORI čísle.

V souvislosti s dovozem, a zejména pak vývozem zboží z/do VB se doporučuje využít společný tranzitní režim.

Ustanovení Dohody mezi EU a Spojeným královstvím neupravují obchod se zbožím mezi EU a Severním Irskem, kde se použije Protokol o Irsku a Severním Irsku, který je součástí Dohody o vystoupení VB z EU.

Od 1. ledna 2021 si firmy EU a firmy Velké Británie se sídlem v EU, které chtějí dovážet do/nebo vyvážet z VB, musí zajistit číslo EORI (tzv. Registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu EU) za účelem vyřízení celních formalit. Čísla EORI vydaná Spojeným královstvím již nejsou od 1. ledna 2021 v EU platná. Pro více podrobností čtěte článek o získání čísla EORI.

Čísla EORI vydaná Spojeným královstvím již nejsou od 1. ledna 2021 v EU platná, je tedy nutno vyřídit nové (viz otázka výše.)

Stěhování osobních věcí z VB do České republiky podléhá celnímu řízení. Osobní věci mohou být osvobozeny od dovozního cla dle Nařízení rady (ES) 1186/2006 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla. Přečíst si můžete i celé znění nařízení o osvobození od cla. Osvobození od dovozního cla mohou využít pouze osoby, které měly obvyklé místo pobytu mimo celní území Společenství nepřetržitě po dobu nejméně dvanácti měsíců. Celní orgány však mohou povolit výjimku za podmínky, že osoba prokáže, že měla v úmyslu zdržovat se mimo celní území Společenství po dobu nejméně dvanácti měsíců.

Lze uplatnit i Dohodu o vystoupení. Pokud osoba prokáže, že stěhované svršky mají status zboží Unie, tak bude zboží rovněž osvobozeno od cla, ale celnímu řízení podléhá stejně.

Celní řízení je zcela zdarma. Celní správa ČR žádné poplatky za celní řízení nevybírá. Poplatky mohou být vybírány soukromými subjekty za zastupování v celním řízení.

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím stanoví nulová cla a nulové kvóty na veškerý obchod se zbožím pocházejícím z EU nebo Spojeného království ode dne 1. ledna 2021. Ustanovení o nulových clech a kvótách se vztahuje na veškeré zboží, které splňuje příslušná pravidla původu a v rámci celního řízení toto i prokáže.

V případě, že příslušné dokumenty nebudou k dispozici v rámci celního řízení, bude uplatňována standardní sazba cla podle Společného celního sazebníku EU. Obdobný princip je zakotven v celé řadě obchodních dohod, které má EU uzavřeny se třetími zeměmi (např. mezi EU a Kanadou, EU a Japonskem, EU a Jižní Koreou atd.).

Od 1. ledna 2021 se daň z přidané hodnoty (DPH) vyměřuje při dovozu zboží přepravovaného ze Spojeného království na území Evropské unie, přičemž se použije stejná sazba jako v případě dodávek téhož zboží v rámci Unie.

Zboží vyvážené z Unie do Spojeného království bude od DPH osvobozeno, pokud bude do Spojeného království odesláno nebo přepraveno, stejně jako je tomu u jakéhokoli jiného místa určení mimo Evropskou unii. V takovém případě musí být dodavatel vyváženého zboží schopen doložit, že zboží opustilo Unii.

Zboží odeslané z VB podléhá celnímu řízení a bude z něj tedy vyměřeno clo a DPH. Výše celní sazby závisí na sazebním zařazení zboží a DPH v základní sazbě činí 21 %. V případě vystavení dokladu o původu (např. preferenční věty na faktuře) prodejcem ve VB bude použita preferenční (nulová) sazba cla. Současně lze využít osvobození od cla u zásilek do 150 euro.

Vybrané výrobky, které opustí prostory odesílatele ve VB po 1. lednu 2021 (včetně) a jsou dopraveny do EU, jsou považovány za dovezené ze třetí země a spotřební dani podléhají v souladu s národní legislativou členské země EU, ve které jsou v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu uvedeny na trh EU. Pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně je v místě dovozu nezbytné vystavit e-AD, zásilku ve volném daňovém oběhu musí doprovázet zjednodušený průvodní doklad.

Na dopravu vybraných výrobků ze Severního Irska do EU (a opačně) se od 1. ledna 2021 nadále vztahuje legislativa EU.

Lze přímou dopravou kamión/železnice a loď, v tom případě se bude jednat o vnitrounijní přepravu, nebo přes území VB. V tomto případě je nejvhodnější využít Úmluvu o společném tranzitním režimu. Používá se doklad T1/T2 nebo Karnet TIR, příp. ATA.

Ano. EU a Spojené království se dohodly na vzájemném uznávání „Oprávněného hospodářského subjektu“, který umožňuje důvěryhodným firmám využívat určitá zjednodušení a/nebo usnadnění obchodu související s celním řízením před celními orgány druhé strany.  

Společnosti v Severním Irsku mohou nadále žádat o status AEO prostřednictvím příslušných orgánů Spojeného království.

Na obchod s VB se od 1. ledna 2021 vztahují stejná pravidla Unie zakazující či omezující dovoz nebo vývoz určitého zboží z důvodu veřejného pořádku, jako je ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (dovoz a vývoz léků, odpadu, vojenského materiálu, ohrožených druhů rostlin a živočichů atd). V článku Celní správy o dovozu a vývozu zboží, které podléhá zákazům a omezením, se dozvíte více podrobností.

Všechny zásilky zemědělsko-potravinářských produktů budou muset být doprovázeny veterinárními nebo fytosanitárními osvědčeními. Budou také muset při dovozu podstoupit příslušné hygienické a fytosanitární kontroly na hraničních přechodech.

Otevírání a vedení platebních účtů ve Spojeném království není českým občanům po právní stránce zakázáno nebo ztíženo. Bude tak záležet na jednotlivých bankách ve Spojeném království, jak se k otevírání platebních účtů občanů EU postaví. Upozorňujeme, že poplatky za vedení platebního účtu nebo za provádění platebních transakcí mohou být nyní odlišné, neboť se neuplatní pravidla daná Evropskou unií.

Na pravidlech daňové povinnosti v kontextu země rezidence poplatníka a země zdroje příjmu se výstupem Spojeného království z EU (či koncem přechodného období) nic nemění.

Uplatňují se pravidla obsažená ve vnitrostátních právních předpisech obou zemí ve spojení se Smlouvou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, která byla publikována ve Sbírce zákonů č. 89/1992 (dále jen „Smlouva“). Smlouva je komplexní a řeší zdaňování všech druhů příjmů.

V kontextu zdaňování konkrétních příjmů nelze podat všeobecně platnou odpověď, neboť pro různé druhy příjmů platí různá pravidla alokace práva na daň. Lze však konstatovat, že daňoví rezidenti ČR mají v ČR daňovou povinnost ze svých celosvětových příjmů. Čeští daňoví nerezidenti mají v ČR daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na jejich příjmy ze zdrojů na území ČR (§ 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Takovéto zdanění musí být samozřejmě v souladu i se Smlouvou.

Umožňuje-li Smlouva zdanit konkrétní příjem jak v zemi zdroje, tak i v zemi rezidence poplatníka, je v zemi rezidence poplatníka vyloučeno dvojí zdanění dle čl. 22 Smlouvy.

Obchod se zbožím

Odchodem Spojeného království (UK) z celní unie a jednotného trhu EU se podmínky obchodování s UK podstatně změnily. Pro určení toho, jaký obchodní režim se na Vaši firmu vztahuje, je nutné rozlišovat mezi Velkou Británií (Anglie, Skotsko, Wales) a Severním Irskem. Obchod se Severním Irskem se řídí specifickými pravidly dle Protokolu o Irsku a Severním Irsku (rozebráno v další otázce).

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK se prozatímně provádí od 1. 1. 2021. Díky Dohodě je nadále možné obchodovat s Velkou Británií (VB) bez cel a kvót, ale pouze za splnění požadavků na původ zboží (tzv. pravidla původu). Tato pravidla jsou stanovena v Dohodě a jejich účelem je zajistit, aby byly preferenční celní sazby uplatňovány pouze na zboží, které pochází z Velké Británie nebo EU, a nikoli ze třetích zemí. Ustanovení o „plné kumulaci“ obchodníkům umožňuje zohlednit nejen původ použitých materiálů, ale také to, zda k jejich zpracování došlo na území jedné ze stran Dohody. Tento mechanismus umožňuje, aby Dohoda co nejvíce zachycovala přidanou hodnotu v zóně volného obchodu. Více informací k původu zboží naleznete na stránkách Generálního ředitelství cel či na stránkách britské vlády.

Se zbožím, které nesplňuje pravidla původu, lze stále obchodovat, ale nebude moci těžit z preferencí podle Dohody a uplatní se na něj celní sazebník EU (v případě dovozu z VB) či celní sazebník UK (v případě vývozu do VB). U některého zboží mohou být celní sazby velmi nízké nebo dokonce nulové, ale jiné typy zboží mohou být zatíženy podstatně více.

I přes existenci Dohody došlo od ke změnám v zejména v těchto oblastech:

a) Celní dohled a formality, DPH a spotřební daň

Obchod zbožím nově podléhá celnímu dohledu a je zatížen celními formalitami. Pro nárok na osvobození celního dluhu musí zboží splňovat příslušná pravidla původu, včetně náležité dokumentace. S celním dohledem souvisí i povinnost předložit celní prohlášení a projít kontrolou na hranicích, než bude zboží vpuštěno do volného oběhu, to je důsledek opuštění celní unie a vnitřního trhu EU. Mění se i režim u platby DPH a spotřební daně. Na britské straně zatím platí, že celní prohlášení bude po dobu prvního půlroku velice zjednodušené, zejména u nerizikového zboží. Podrobnější informace přináší Border Operating Model. Na unijní straně se od 1. ledna 2021 uplatňuje standardní režim.

b) Kontroly na hranicích

Kontroly na hranicích jsou v zásadě trojího druhu – bezpečnostní (zejména pro zboží živočišného a rostlinného původu), finanční (související s celním prohlášením, daňové aj.) a kontroly dozoru nad trhem (zejména pro průmyslové zboží, jež musí splňovat legislativní aj. požadavky). Kontroly na hranicích probíhají již od 1. ledna 2021 nezávisle na uzavření Dohody. Souvisí to s výstupem z celní unie a vnitřního trhu EU. Na britské straně budou kontroly zaváděny ve třech fázích, podrobněji to upravuje Border Operating Model.

c) Certifikace zboží

Většina zboží uváděného na trh ve Velké Británii, které v současné době podléhá označení CE, bude muset využívat nový britský ekvivalent UKCA (UK Conformity Assesed). Zboží označené značkou CE, které splňuje požadavky EU (pokud tyto požadavky odpovídají požadavkům Spojeného království) lze nadále uvádět na britský trh do 1. 1. 2022, ale existují určité výjimky, kde je třeba použít UKCA již od 1. 1. 2021. Doporučujeme ale změnu co možná nejdříve. Více informací poskytnou britské stránky. Značka UKCA nebude v EU uznána, a proto bude zboží uváděné na trh EU nadále vyžadovat označení CE.

Společnosti vyvážející zboží z EU do Spojeného království se stanou exportéry jako při vývozu do každé jiné třetí země a budou muset splňovat výše uvedené podmínky. Příjemce zboží ve Spojeném království bude importérem a bude muset být připraven na změny dle tohoto seznamu

Více o celních procedurách najdete na stránkách Generálního ředitelství cel, v Poradenském a informačním centru Celní správy nebo u místně příslušného celního úřadu.

Informace o obchodování s UK naleznete také na portálu Businessinfo či můžete kontaktovat Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím e-mailu brexit@mpo.cz nebo Brexit linky na tel. 800 133 331.

Pro získání praktických informací o clech, daních, pravidlech původu a požadavcích na výrobky lze využít také nástroj Access2Markets od Evropské komise.

Přečtěte si také článek české ambasády v Londýně o nových pravidlech pro obchod.

Odchodem Spojeného království (UK) z celní unie a jednotného trhu EU se podmínky obchodování s UK podstatně změnily. Pro určení toho, jaký obchodní režim se na Vaši firmu vztahuje, je nutné rozlišovat mezi Velkou Británií (Anglie, Skotsko, Wales) a Severním Irskem. Obchod se Severním Irskem se řídí specifickými pravidly dle Protokolu o Irsku a Severním Irsku (rozebráno v další otázce).

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK se prozatímně provádí od 1. 1. 2021. Díky Dohodě je nadále možné obchodovat s Velkou Británií (VB) bez cel a kvót, ale pouze za splnění požadavků na původ zboží (tzv. pravidla původu). Tato pravidla jsou stanovena v Dohodě a jejich účelem je zajistit, aby byly preferenční celní sazby uplatňovány pouze na zboží, které pochází z Velké Británie nebo EU, a nikoli ze třetích zemí. Ustanovení o „plné kumulaci“ obchodníkům umožňuje zohlednit nejen původ použitých materiálů, ale také to, zda k jejich zpracování došlo na území jedné ze stran Dohody. Tento mechanismus umožňuje, aby Dohoda co nejvíce zachycovala přidanou hodnotu v zóně volného obchodu. Více informací k původu zboží naleznete na stránkách Generálního ředitelství cel či na stránkách britské vlády.

Se zbožím, které nesplňuje pravidla původu, lze stále obchodovat, ale nebude moci těžit z preferencí podle Dohody a uplatní se na něj celní sazebník EU (v případě dovozu z VB) či celní sazebník UK (v případě vývozu do VB). U některého zboží mohou být celní sazby velmi nízké nebo dokonce nulové, ale jiné typy zboží mohou být zatíženy podstatně více.

I přes existenci Dohody došlo od ke změnám v zejména v těchto oblastech:

a) Celní dohled a formality, DPH a spotřební daň

Obchod zbožím nově podléhá celnímu dohledu a je zatížen celními formalitami. Pro nárok na osvobození celního dluhu musí zboží splňovat příslušná pravidla původu, včetně náležité dokumentace. S celním dohledem souvisí i povinnost předložit celní prohlášení a projít kontrolou na hranicích, než bude zboží vpuštěno do volného oběhu, to je důsledek opuštění celní unie a vnitřního trhu EU. Mění se i režim u platby DPH a spotřební daně. Na britské straně zatím platí, že celní prohlášení bude po dobu prvního půlroku velice zjednodušené, zejména u nerizikového zboží. Podrobnější informace přináší Border Operating Model. Na unijní straně se od 1. ledna 2021 uplatňuje standardní režim.

b) Kontroly na hranicích

Kontroly na hranicích jsou v zásadě trojího druhu – bezpečnostní (zejména pro zboží živočišného a rostlinného původu), finanční (související s celním prohlášením, daňové aj.) a kontroly dozoru nad trhem (zejména pro průmyslové zboží, jež musí splňovat legislativní aj. požadavky). Kontroly na hranicích probíhají již od 1. ledna 2021 nezávisle na uzavření Dohody. Souvisí to s výstupem z celní unie a vnitřního trhu EU. Na britské straně budou kontroly zaváděny ve třech fázích, podrobněji to upravuje Border Operating Model.

c) Certifikace zboží

Většina zboží uváděného na trh ve Velké Británii, které v současné době podléhá označení CE, bude muset využívat nový britský ekvivalent UKCA (UK Conformity Assesed). Zboží označené značkou CE, které splňuje požadavky EU (pokud tyto požadavky odpovídají požadavkům Spojeného království) lze nadále uvádět na britský trh do 1. 1. 2022, ale existují určité výjimky, kde je třeba použít UKCA již od 1. 1. 2021. Doporučujeme ale změnu co možná nejdříve. Více informací poskytnou britské stránky. Značka UKCA nebude v EU uznána, a proto bude zboží uváděné na trh EU nadále vyžadovat označení CE.

Společnosti vyvážející zboží z EU do Spojeného království se stanou exportéry jako při vývozu do každé jiné třetí země a budou muset splňovat výše uvedené podmínky. Příjemce zboží ve Spojeném království bude importérem a bude muset být připraven na změny dle tohoto seznamu

Více o celních procedurách najdete na stránkách Generálního ředitelství cel, v Poradenském a informačním centru Celní správy nebo u místně příslušného celního úřadu.

Informace o obchodování s UK naleznete také na portálu Businessinfo či můžete kontaktovat Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím e-mailu brexit@mpo.cz nebo Brexit linky na tel. 800 133 331.

Pro získání praktických informací o clech, daních, pravidlech původu a požadavcích na výrobky lze využít také nástroj Access2Markets od Evropské komise.

Přečtěte si také článek české ambasády v Londýně o nových pravidlech pro obchod.

Odchodem Spojeného království (UK) z celní unie a jednotného trhu EU se podmínky obchodování s UK podstatně změnily. Pro určení toho, jaký obchodní režim se na Vaši firmu vztahuje, je nutné rozlišovat mezi Velkou Británií (Anglie, Skotsko, Wales) a Severním Irskem. Obchod se Severním Irskem se řídí specifickými pravidly dle Protokolu o Irsku a Severním Irsku (rozebráno v další otázce).

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK se prozatímně provádí od 1. 1. 2021. Díky Dohodě je nadále možné obchodovat s Velkou Británií (VB) bez cel a kvót, ale pouze za splnění požadavků na původ zboží (tzv. pravidla původu). Tato pravidla jsou stanovena v Dohodě a jejich účelem je zajistit, aby byly preferenční celní sazby uplatňovány pouze na zboží, které pochází z Velké Británie nebo EU, a nikoli ze třetích zemí. Ustanovení o „plné kumulaci“ obchodníkům umožňuje zohlednit nejen původ použitých materiálů, ale také to, zda k jejich zpracování došlo na území jedné ze stran Dohody. Tento mechanismus umožňuje, aby Dohoda co nejvíce zachycovala přidanou hodnotu v zóně volného obchodu. Více informací k původu zboží naleznete na stránkách Generálního ředitelství cel či na stránkách britské vlády.

Se zbožím, které nesplňuje pravidla původu, lze stále obchodovat, ale nebude moci těžit z preferencí podle Dohody a uplatní se na něj celní sazebník EU (v případě dovozu z VB) či celní sazebník UK (v případě vývozu do VB). U některého zboží mohou být celní sazby velmi nízké nebo dokonce nulové, ale jiné typy zboží mohou být zatíženy podstatně více.

I přes existenci Dohody došlo od ke změnám v zejména v těchto oblastech:

a) Celní dohled a formality, DPH a spotřební daň

Obchod zbožím nově podléhá celnímu dohledu a je zatížen celními formalitami. Pro nárok na osvobození celního dluhu musí zboží splňovat příslušná pravidla původu, včetně náležité dokumentace. S celním dohledem souvisí i povinnost předložit celní prohlášení a projít kontrolou na hranicích, než bude zboží vpuštěno do volného oběhu, to je důsledek opuštění celní unie a vnitřního trhu EU. Mění se i režim u platby DPH a spotřební daně. Na britské straně zatím platí, že celní prohlášení bude po dobu prvního půlroku velice zjednodušené, zejména u nerizikového zboží. Podrobnější informace přináší Border Operating Model. Na unijní straně se od 1. ledna 2021 uplatňuje standardní režim.

b) Kontroly na hranicích

Kontroly na hranicích jsou v zásadě trojího druhu – bezpečnostní (zejména pro zboží živočišného a rostlinného původu), finanční (související s celním prohlášením, daňové aj.) a kontroly dozoru nad trhem (zejména pro průmyslové zboží, jež musí splňovat legislativní aj. požadavky). Kontroly na hranicích probíhají již od 1. ledna 2021 nezávisle na uzavření Dohody. Souvisí to s výstupem z celní unie a vnitřního trhu EU. Na britské straně budou kontroly zaváděny ve třech fázích, podrobněji to upravuje Border Operating Model.

c) Certifikace zboží

Většina zboží uváděného na trh ve Velké Británii, které v současné době podléhá označení CE, bude muset využívat nový britský ekvivalent UKCA (UK Conformity Assesed). Zboží označené značkou CE, které splňuje požadavky EU (pokud tyto požadavky odpovídají požadavkům Spojeného království) lze nadále uvádět na britský trh do 1. 1. 2022, ale existují určité výjimky, kde je třeba použít UKCA již od 1. 1. 2021. Doporučujeme ale změnu co možná nejdříve. Více informací poskytnou britské stránky. Značka UKCA nebude v EU uznána, a proto bude zboží uváděné na trh EU nadále vyžadovat označení CE.

Společnosti vyvážející zboží z EU do Spojeného království se stanou exportéry jako při vývozu do každé jiné třetí země a budou muset splňovat výše uvedené podmínky. Příjemce zboží ve Spojeném království bude importérem a bude muset být připraven na změny dle tohoto seznamu

Více o celních procedurách najdete na stránkách Generálního ředitelství cel, v Poradenském a informačním centru Celní správy nebo u místně příslušného celního úřadu.

Informace o obchodování s UK naleznete také na portálu Businessinfo či můžete kontaktovat Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím e-mailu brexit@mpo.cz nebo Brexit linky na tel. 800 133 331.

Pro získání praktických informací o clech, daních, pravidlech původu a požadavcích na výrobky lze využít také nástroj Access2Markets od Evropské komise.

Přečtěte si také článek české ambasády v Londýně o nových pravidlech pro obchod.

Od 1. 1. 2021 se při obchodování se Severním Irskem použije Protokol o Irsku a Severním Irsku. To znamená, že pravidla EU v oblasti cel budou nadále platit pro veškeré zboží vstupující a opouštějící Severní Irsko. Účel Protokolu, který byl dohodnut jako součást výstupové dohody, je zabránit celním a dalším kontrolám na ostrově Irsko. U podniků v EU, které obchodují se zbožím přímo se Severním Irskem, tedy nedojde k žádným změnám v oblasti daní a cel, pokud toto zboží zůstane v Severním Irsku nebo v EU.

Severní Irsko bude dle Protokolu v souladu s příslušnými pravidly EU týkajícími se uvádění průmyslového zboží na trh. Pokud uvádíte určité zboží na trh v Severním Irsku, musíte použít označení shody. V Severním Irsku se označení shody EU nadále používají k prokázání toho, že zboží splňuje pravidla EU. U většiny vyráběných výrobků se jedná o označení CE. Pokud používáte orgán Spojeného království k provádění povinného posuzování shody třetí stranou, musíte také použít označení UKNI. Nikdy nelze použít označení UKNI samostatně – vždy je doprovázeno označením shody EU, například označením CE. Zboží s označením CE i UKNI ale nelze uvést na trh v EU. Více informací naleznete na britských stránkách.

V případě, že zboží z EU poputuje přes Severní Irsko do Velké Británie, či zboží z Velké Británie bude transferováno přes Severní Irsko do EU, je třeba se připravit na nová pravidla (viz výše.)

Více o celních procedurách najdete na stránkách Generálního ředitelství cel, v Poradenském a informačním centru Celní správy nebo u místně příslušného celního úřadu.

Od 1. 1. 2021 se při obchodování se Severním Irskem použije Protokol o Irsku a Severním Irsku. To znamená, že pravidla EU v oblasti cel budou nadále platit pro veškeré zboží vstupující a opouštějící Severní Irsko. Účel Protokolu, který byl dohodnut jako součást výstupové dohody, je zabránit celním a dalším kontrolám na ostrově Irsko. U podniků v EU, které obchodují se zbožím přímo se Severním Irskem, tedy nedojde k žádným změnám v oblasti daní a cel, pokud toto zboží zůstane v Severním Irsku nebo v EU.

Severní Irsko bude dle Protokolu v souladu s příslušnými pravidly EU týkajícími se uvádění průmyslového zboží na trh. Pokud uvádíte určité zboží na trh v Severním Irsku, musíte použít označení shody. V Severním Irsku se označení shody EU nadále používají k prokázání toho, že zboží splňuje pravidla EU. U většiny vyráběných výrobků se jedná o označení CE. Pokud používáte orgán Spojeného království k provádění povinného posuzování shody třetí stranou, musíte také použít označení UKNI. Nikdy nelze použít označení UKNI samostatně – vždy je doprovázeno označením shody EU, například označením CE. Zboží s označením CE i UKNI ale nelze uvést na trh v EU. Více informací naleznete na britských stránkách.

V případě, že zboží z EU poputuje přes Severní Irsko do Velké Británie, či zboží z Velké Británie bude transferováno přes Severní Irsko do EU, je třeba se připravit na nová pravidla (viz výše.)

Více o celních procedurách najdete na stránkách Generálního ředitelství cel, v Poradenském a informačním centru Celní správy nebo u místně příslušného celního úřadu.

Od 1. 1. 2021 se při obchodování se Severním Irskem použije Protokol o Irsku a Severním Irsku. To znamená, že pravidla EU v oblasti cel budou nadále platit pro veškeré zboží vstupující a opouštějící Severní Irsko. Účel Protokolu, který byl dohodnut jako součást výstupové dohody, je zabránit celním a dalším kontrolám na ostrově Irsko. U podniků v EU, které obchodují se zbožím přímo se Severním Irskem, tedy nedojde k žádným změnám v oblasti daní a cel, pokud toto zboží zůstane v Severním Irsku nebo v EU.

Severní Irsko bude dle Protokolu v souladu s příslušnými pravidly EU týkajícími se uvádění průmyslového zboží na trh. Pokud uvádíte určité zboží na trh v Severním Irsku, musíte použít označení shody. V Severním Irsku se označení shody EU nadále používají k prokázání toho, že zboží splňuje pravidla EU. U většiny vyráběných výrobků se jedná o označení CE. Pokud používáte orgán Spojeného království k provádění povinného posuzování shody třetí stranou, musíte také použít označení UKNI. Nikdy nelze použít označení UKNI samostatně – vždy je doprovázeno označením shody EU, například označením CE. Zboží s označením CE i UKNI ale nelze uvést na trh v EU. Více informací naleznete na britských stránkách.

V případě, že zboží z EU poputuje přes Severní Irsko do Velké Británie, či zboží z Velké Británie bude transferováno přes Severní Irsko do EU, je třeba se připravit na nová pravidla (viz výše.)

Více o celních procedurách najdete na stránkách Generálního ředitelství cel, v Poradenském a informačním centru Celní správy nebo u místně příslušného celního úřadu.

Zboží putující mezi Evropskou unií a Velkou Británií bude, s výjimkou letecké přepravy, nejčastěji překračovat vnější hranici EU ve Francii, Belgii a Nizozemsku. Tyto země proto více než jiné investovaly do příprav na odchod Spojeného království a vyvinuly digitalizované systémy celních a hraničních kontrol. Kontroly a celní dozor se uplatňují od 1. 1. 2021.

Ačkoliv jednotlivé země k řešení dopravy mezi EU a Velkou Británií přistoupily odlišně, jejich systémy mají mnoho společného – uživatelsky přívětivé a digitální řešení, povinnost vývozce/dovozce/přepravce doložit potřebné dokumenty předem a snahu zajistit co nejplynulejší přechod hranice bez nutných zdržení.

Francie zavedla systém chytré hranice – SMART BORDER. Systém stojí na třech principech:

 • přípravě před příjezdem na hranici,
 • párování přepravce a převáženého zboží a
 • maximální automatizaci při vyhodnocování celních orgánů. Skrze systém SI Brexit bude třeba vložit veškerou dokumentaci a vygenerovat čárový kód, který bude mít přepravce spárovaný s SPZ kamionu. Následně systém automaticky vyhodnotí, zda po vylodění, resp. výjezdu z tunelu, bude moci náklad pokračovat v cestě, či bude zastaven za účelem dalších kontrol či opatření.

Belgie nedisponuje jednotným systémem – přístav Antverpy využívá systému Nxtport (podrobný návod přináší ve vydané Bíle knize) a jiný systém pak používá belgický přístav Zeebrugge, kde se přeprava nákladu děje bez doprovodu řidiče. Podmínkou úspěšné přepravy v přístavu Zeebrugge je (1) rezervace místa na trajektu a (2) notifikace příjezdu do hraničního prostoru skrze systém RX/SeaPort. Do systému musí být předem nahrány i příslušné celní dokumenty. Následně, podobně jako ve francouzském případě, je automaticky vyhodnoceno, zda náklad může volně pokračovat do cílové destinace, či zda bude třeba dalších kontrol a doplnění dokumentů.

Nizozemsko ve spolupráci se soukromým sektorem pak vyvinulo jednotný systém PORTBASE. Systém je postavený na spolupráci a odpovědnosti všech aktérů – vývozce, dovozce, přepravce i námořní přepravní společnosti v řetězci. Podmínkou přepravy přes kanál La Manche je registrace v PORTBASE, nahrání veškerých dokumentů do aplikace a spárování s SPZ přepravce. Naskenovaná SPZ pak bude vstupenkou do prostoru přístavu. Bez registrace, dokumentů nebo notifikace příjezdu nebude umožněna přeprava zboží.

Velká Británie také zveřejnila třístupňový plán pro režim na hranicích Border Operating Model. Zároveň jsou dostupné pokyny pro přepravu zboží mezi Velkou Británií a EU. Pro průjezd kamionů (nad 7,5 t) hrabstvím Kent směrem z Velké Británie do Francie přes Eurotunel a přístav Dover je nutné získat tzv. Kent Access Permit.

Další informace také v článku o nákladní dopravě, v průřezové informaci Ministerstva dopravy ČR nebo v pokynech britské vlády.

Konec přechodného období k 31. 12. 2020 znamená:

 • konec principu vzájemného uznávání a povinnost přizpůsobit zboží požadavkům cílového trhu;
 • povinnost získat osvědčení o posouzení shody pro regulované výrobky zvlášť pro unijní a britský trh, pokud nebude určeno jinak;
 • konec platnosti osvědčení o posouzení shody vydané britskou zkušebnou po 1. lednu 2021. Zboží, které bude uvedeno na trh až po konci přechodného období musí mít nový certifikát z EU-27 nebo původní certifikát musí být převeden do EU-27.

Distributor v EU-27 bude mít po konci přechodného období postavení dovozce a bude mít s tím spojené povinnosti. Pro zboží, které vyžaduje jmenování zplnomocněného zástupce, je třeba, aby tento zástupce měl sídlo v EU-27.

Pro vývozy určitého zboží do Velké Británie se dočasně (do 1. ledna 2022) nic nezmění. I nadále bude možné na trh umístit průmyslový výrobek*, který splňuje požadavky předpisů EU. Více informací o vývozu průmyslových výrobků najdete zde.

*Platí pouze pro určité výrobky z EU, které splňují UK požadavky.

Důležité odkazy

Oznámení EK k průmyslovým výrobkům

Návod britské vlády k průmyslovým výrobkům

Průvodce EK celními postupy pro podniky

Speciál: Brexit očima exportérů

Pokyny pro podniky

Kontrolní seznam

Nový celní sazebník UK

Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem, se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru, se zbožím dvojího použití a se zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání nástroji stejně jako kontrola dovozu některých pyrotechnických výrobků ze třetích zemí bude ovlivněna odchodem UK z celní unie a vnitřního trhu EU.

Nově bude třeba zažádat o licenci či povolení k vývozu, resp. dovozu v případě vojenského materiálu a zbraní a střeliva nevojenského charakteru a také u dovozu některých pyrotechnických výrobků ze třetích zemí. Povolení k transferu či přepravě by měla zůstat v platnost, nicméně je nutné zaznamenat dosavadní čerpání na odpisový list. V případě zboží dvojího použití a zboží, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání byla Velká Británie přidána na seznam zemí, kde stačí tzv. všeobecné vývozní povolení. V Severním Irsku se uplatní režim EU.

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách MPO v sekci Licenční správa, případně v článku o licencích.

Spojené království, navzdory odchodu z EU, zůstává pro české firmy atraktivním trhem. Vzhledem k velikosti jejího trhu, rozvinutosti infrastruktury vč. vědecko-výzkumnému kapitálu, silnému bankovnímu sektoru, jakož i významné proměně k ekonomice založené na službách, zde jednoznačně existuje potenciál pro uplatnění českých firem i rozvoj partnerství. Spojené království bylo také dosud důležitou branou pro vstup na třetí trhy, ať už se jedná o země Commonwealthu či Spojených států. I z tohoto důvodu se postavení Spojeného království dostalo do popředí zájmu mnoha českých vývozních firem.

Navzdory všem nejistotám ohledně brexitu patří Spojené království mezi klíčové obchodní partnery České republiky. V roce 2019 bylo pátým největším odbytištěm českého zboží a patnáctým největším vývozcem na náš trh. Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu představoval v roce 2019 podíl na celkovém vývozu ČR 4,5 %, na dovozu 1,7 % a na obratu 3,2 %. Bylo dosaženo „rekordního“ aktiva obchodní bilance v hodnotě téměř 138 mld. CZK.

Více informací vám poskytnou Ministerstvo průmyslu a obchodu, kancelář CzechTrade v Londýně, kancelář CzechInvest v Londýně, Velvyslanectví ČR v Londýně či Velvyslanectví UK v Praze.

 

UK se stává pro vývoz i dovoz kulturních statků třetí zemí, takže přeshraniční pohyb kulturních statků mezi celním územím EU a  UK reguluje nejen česká, ale i evropská legislativa. V případě pochybností doporučujeme konzultovat  tuto věc s Ministerstvem kultury, neboť v této oblasti mimořádně záleží  na druhu obchodovaného zboží.

Vývozní povolení mimo EU podle EU legislativy nelze vystavit bez tzv. řídícího dokumentu, kterým je vývozní povolení  nebo osvědčení podle českých zákonů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty). Je proto nutné řešit každý druh individuálně. Zařazení konkrétního předmětu do některé z kategorií v zákonech určuje další postup při jeho obchodování.

Obchod se službami

Vystoupením z EU se Spojené království stalo tzv. třetí zemí. Dohoda o obchodu a spolupráci obsahuje ustanovení usnadňující krátkodobé služební cesty a dočasné vysílání kvalifikovaných pracovníků. Tato ustanovení však neruší vízové a další povinnosti s vysíláním pracovníků spojené, které jsou v kompetenci britských úřadů a jenž je tak třeba sledovat a dodržet. Podrobnosti poskytne Velvyslanectví UK v ČR.

Jedná se o velmi komplexní dohodu, která právě i oblast přeshraničního poskytování služeb zahrnuje. U jednotlivých odvětví je však třeba sledovat konkrétní platné zákony a další pravidla v UK. Tyto požadavky na zahraniční poskytovatele služeb (např. požadavek na usazení v UK či další požadavky, které jsou od zahraničních poskytovatelů na rozdíl od těch domácích vyžadovány) jsou zapsány jako výhrady v přílohách části druhé, Hlavy II (Služby a investice) Dohody, které obsahují přehled o stávajících a budoucích opatřeních.

Při poskytování služeb v UK bude Vaše firma považována za zahraničního poskytovatele. Díky Dohodě o obchodu a spolupráci je dojednáno lepší zacházení, než kdyby byly obě země odkázány na obchodování podle Světové obchodní organizace. Nová dohoda mimo jiné zajišťuje, že s poskytovateli služeb ze zemí EU nebude zacházeno méně příznivě než s těmi britskými. To zároveň poskytovatelům ze zemí EU dává určitou výhodu oproti poskytovatelům ze třetích zemí, které podobnou dohodu s UK sjednanou nemají.

Vzhledem k tomu, že Spojené království již není členem jednotného trhu EU, musí poskytovatelé služeb a investoři z EU sledovat a dodržovat pravidla, procedury a požadavky na oprávnění aktuálně platná v UK, jejichž závazný výklad mohou poskytnou pouze britské úřady.

Úroveň přístupu na trh UK je dána Dohodou a závazky uvedenými v jejích přílohách. Ty obsahují i konkrétní výhrady, které obě strany uplatnily a které podmínky pro poskytování služeb v konkrétních odvětvích pro zahraniční poskytovatele specifikují (např. na základě platných zákonů). 

Zaměstnance, kteří jsou převáděni v rámci podniku k výkonu práce do zahraničí, Dohoda o obchodu a spolupráci pokrývá jakožto „vnitropodnikově převedené zaměstnance“. Aby zaměstnanci patřili do této kategorie, musí splňovat určité podmínky (např. předchozí pracovní zkušenost v rámci daného podniku po dobu alespoň 1 roku, působení na manažerské či odborné pozici). Pokud zaměstnanci všem podmínkám vyhoví, mohou být dočasně převedeni k výkonu práce do UK (či do ČR) po dobu až 3 let. Více informací je k dispozici zde:

Pro zaměstnance převáděné do UK: https://www.gov.uk/guidance/recruiting-people-from-outside-the-ukhttps://www.gov.uk/intracompany-transfer-worker-visa/eligibility

Pro zaměstnance převáděné do ČR: https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22082926&doctype=ART

Koncem června 2021 přijala Komise prováděcí rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů podle GDPR (2021/1772) i podle trestněprávní směrnice (2021/1773) ve Spojeném království, čímž navázala na přechodné období podle Dohody o obchodu a spolupráci. Volný pohyb osobních údajů je tedy nadále zajištěn ve všech oblastech, na které se vztahují rozhodnutí o odpovídající ochraně (tj. s výjimkou zpracování za účelem imigračních kontrol). Na předmětné přenosy osobních údajů do Spojeného království se tedy nevztahují příslušná omezení pro přenos osobních údajů do třetích zemí plynoucí z nařízení 2016/679/EU (GDPR) a z trestněprávní směrnice (2016/680/EU).

K dočasnému vývozu zařízení je vhodné si vyřídit karnet ATA a na ten předmětné zboží zapsat. V ČR karnety ATA vyřizuje Hospodářská komora. Jedná se vhodný nástroj, když potřebujete dočasně vyvézt či dovézt zboží. Lze ho tedy použít při vývozu zařízení, nástrojů a dalších materiálů potřebných k výkonu povolání, marketingových materiálů a vzorků atd. Jedná se o jakýsi “pas” pro zboží. Díky zápisu předmětných zařízení, nástrojů, materiálů či jiného zboží do karnetu nebudete muset platit DHP nebo clo. Zda je možné karnet ATA pro konkrétní zboží využít je však třeba ověřit, neboť platí jistá omezení. Druhou variantou je propustit zařízení do režimu dočasného použití.

Zemědělství a potravinářství

Pravidla dovozu produktů živočišného původu, směsných produktů a produktů získaných z vedlejších produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU upravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122. Tyto podmínky budou nově platit i pro cestující přijíždějící z UK do EU.

Znamená to, že pro občany cestující z UK budou platit podmínky uplatňované pro všechny třetí země. Pro tyto cesty bude platit zejména zákaz dovozu masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků v osobních zavazadlech pro osobní spotřebu. Rovněž nebude možné, aby si fyzická osoba nechala poslat z UK malé množství těchto produktů pro osobní spotřebu. Více informací naleznete na stránkách Státní veterinární zprávy.

Od 1. 1. 2021 platí mimo jiné požadavek předběžně hlásit dovozy vysoce rizikových rostlin a rostlinných produktů a živočišných produktů (včetně potravin), které jsou rovněž regulovány v EU. Dále musí být pro tyto produkty překládán fytosanitární certifikát, resp. veterinární vývozní osvědčení. Tyto produkty budou rovněž podrobeny kontrolám.

Pro další rostlinné a živočišné produkty budou požadavky zaváděny ve fázích (1. 4. a 1. 7. 2021). Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství, Státní veterinární zprávyÚstředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

UK nadále nemá přístup do systémů RASFF ani AACS. Avšak jako země mimo EU bude nadále informována o všech hrozbách s dopadem na UK přes RASFF Window. Poněkud odlišná je situace v Severním Irsku. Tam také navíc platí požadavek hlásit hrozby do systému RASFF a reagovat na požadavky v rámci tohoto systému.

UK bude i nadále informovat členské státy o hrozbách ve vztahu k bezpečnosti potravin v návaznosti na mezinárodní standardy. UK v budoucnu bude pro komunikaci v této oblasti využívat síť INFOSAN. Kontaktní e-mail UK pro mimořádné situace je foodincidents@food.gov.uk.

Životní prostředí

UK se již nebude podílet na plnění společného závazku EU a jejích členských států dle Pařížské dohody. UK samotné však zůstává smluvní stranou dohody a má tedy povinnost plnit v rámci ní svůj vlastní závazek. Dodržování Pařížské dohody je současně jedním z tzv. podstatných prvků Dohody o obchodu a spolupráci, což znamená, že jedna ze stran může zčásti či zcela pozastavit nebo ukončit provádění Dohody, pokud se domnívá, že druhá strana podstatným způsobem maří cíl a účel Pařížské dohody.

Ne. Dohoda o obchodu a spolupráci v tomto směru obsahuje jen nezávazné ustanovení, podle něhož budou EU a UK nadále usilovat o zvýšení své úrovně ochrany životního prostředí, respektive klimatu. Analogicky platí, že UK může navýšit svou úroveň ochrany i samo, tj. bez nutnosti reciprocity ze strany EU.

V oblasti životního prostředí se tato zásada vztahuje na právní předpisy EU a UK, jejichž účelem je ochrana životního prostředí včetně prevence ohrožení lidského života nebo zdraví kvůli dopadům na životní prostředí. Výslovně nebude docházet ke snižování aktuální úrovně ochrany životního prostředí mj. v těchto oblastech: a) průmyslové emise; b) emise do ovzduší a kvalita ovzduší; c) příroda a zachování biologické rozmanitosti; d) nakládání s odpady. Plný seznam najdete v tematickém článku Ministerstva životního prostředí. V oblasti klimatu se zásada vztahuje na emise a pohlcování skleníkových plynů a na postupné odstraňování látek poškozujících ozonovou vrstvu.

Ne. UK bylo součástí EU ETS do 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 jej UK nahradilo vlastním systémem (UK ETS), přičemž podle Dohody musí tento systém zahrnovat emise skleníkových plynů z výroby elektřiny a tepla, z průmyslu a nejpozději do 2 let i z letectví. Účinnost systému UK ETS musí zachovat úroveň ochrany klimatu platnou k 31. 12. 2020.
V budoucnu by současně mohlo dojít k propojení systémů EU a UK.

Dohoda v této oblasti žádné nové cíle nestanovuje. EU a UK v ní nicméně potvrzují svou ambici dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a zavazují se zachovat úroveň ochrany klimatu, která bude v souladu s cílem 40% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. UK přitom již není vázáno tzv. nařízením o sdílení úsilí, které pro každý členský stát stanovuje závazný cíl snížení emisí skleníkových plynů v sektorech mimo EU ETS. Vzhledem k tomu, že příspěvek UK v této oblasti byl velmi významný, při následné revizi nařízení byl odpovídajícím způsobem zvýšen i cíl stanovený pro ČR.

Z pohledu mezinárodního obchodu s ohroženými druhy chráněnými úmluvou CITES je UK od 1. 1. 2021 tzv. třetí zemí, což znamená, že pro dovoz/vývoz exemplářů mezi EU a UK je třeba mít povolení CITES (v ČR jej vydává MŽP). Více informací o dopadech brexitu na CITES je k dispozici na webu MŽP. V rámci Dohody se pak EU a UK zavázaly, že budou podporovat využívání úmluvy CITES jako nástroje pro zachování a udržitelné řízení biodiverzity, a to včetně zahrnutí živočišných a rostlinných druhů do příloh této úmluvy.

Od 1. 1. 2021 již pro UK neplatí nařízení EP a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů. Vyřizování oznámení týkajících se UK (v praxi zejména dovozy odpadu z UK) se tedy nově řídí pravidly pro třetí země, což přináší některá omezení a nárůst administrativní i finanční zátěže pro účastníky přeshraniční přepravy odpadů. Konkrétně již není možné vyvážet do UK odpady určené k odstranění a směsný komunální odpad určený k využití. Dohoda v tomto ohledu žádné výjimky nestanovuje. Více informací o dopadech brexitu na oblast přeshraniční přepravy odpadů je k dispozici v příslušném oznámení Evropské komise.

Ochranné známky a průmyslové vlastnictví

Ochranné známky zapsané v rejstříku ochranných známek EU jsou k 1. 1. 2021 ve Spojeném království nahrazeny rovnocennými zapsanými ochrannými známkami Spojeného království – „srovnatelnými ochrannými známkami Spojeného království“ a je s nimi zacházeno jako s ochrannými známkami, které byly ve Spojeném království přihlášeny a zapsány. Takto by mělo být převedeno téměř 1,4 milionu ochranných známek EU na srovnatelné právo Spojeného království, které vstoupí v platnost 1. ledna 2021. Pro tato práva platí stejné datum podání jako pro příslušné ochranné známky EU, což je důležité, protože nový zápis není zveřejněn a není k němu ani vydáváno žádné osvědčení. Za zachování ochrany není účtován žádný administrativní poplatek. Vlastníci stávající ochranné známky EU, kteří se rozhodnou, že si nepřejí vlastnit srovnatelnou ochrannou známku Spojeného království, mohou kdykoli po 1. 1. 2021 podat za tímto účelem Úřadu duševního vlastnictví Spojeného království (UKIPO) oznámení o svém rozhodnutí. Vlastníci ochranných známek EU se budou moci ve Spojeném království dovolávat jak data podání a práva přednosti, tak i dobrého jména své ochranné známky získaného v EU až do 31. 12. 2020. Podle dohody by měla úroveň ochrany ve Spojeném království odpovídat ochraně v EU.

Úřad duševního vlastnictví Spojeného království vytvořil srovnatelné ochranné známky Spojeného království i z ochranných známek EU, u nichž doba ochrany skončila během šesti měsíců před 1. 1. 2021 a běží u nich dodatečná šestiměsíční lhůta pro obnovu zápisu. Tyto srovnatelné ochranné známky Spojeného království mají status „expirovaná“ a pokračování jejich ochrany na území Spojeného království závisí na obnově zápisu stávající ochranné známky EU u EUIPO. Srovnatelná ochranná známka Spojeného království tak bude automaticky obnovena v důsledku dodatečné obnovy ochranné známky EU. V takovém případě není za první obnovu srovnatelné ochranné známky Spojeného království třeba platit žádný poplatek za obnovu zápisu. Pokud ochranná známka EU, jejíž doba ochrany skončila, nebude u EUIPO obnovena v dodatečné lhůtě, bude srovnatelná ochranná známka Spojeného království, která byla vytvořena k 1. 1. 2021, odstraněna po uplynutí dodatečné lhůty z rejstříku Spojeného království s účinností ode dne, kdy byla vytvořena.

Jestliže si přihlašovatel před 1. 1. 2021 podal přihlášku ochranné známky EU, která nebyla před tímto datem zapsána nebo zamítnuta, pak pokud si přihlašovatel (nebo jeho právní nástupce) do 30. 9. 2021 přihlásí shodnou ochrannou známku Spojeného království pro některé nebo všechny výrobky nebo služby, bude mít tato známka shodné datum podání nebo datum priority s datem odpovídající ochranné známky EU. Pokud se v přihlášce ochranné známky EU nárokuje seniorita ze zápisu ochranné známky ve Spojeném království, může se v přihlášce ve Spojeném království, která je založena na přihlášce ochranné známky EU, tato seniorita nárokovat též, pokud je přihláška ochranné známky Spojeného království podána do 30. 9. 2021. Přihlašovatel bude muset za přihlášku ochranné známky Spojeného království zaplatit přihlašovací poplatek.

Co se týče obnovy srovnatelné ochranné známky Spojeného království, poplatek za obnovu zápisu po vytvoření srovnatelné ochranné známky ve Spojeném království se platí zvlášť, Úřadu duševního vlastnictví Spojeného království za srovnatelnou ochrannou známku Spojeného království a EUIPO za stávající ochrannou známku EU. Podle Dohody o vystoupení si srovnatelná ochranná známka Spojeného království zachovává stávající datum obnovy odpovídající ochranné známky EU. Stávající předpisy Spojeného království stanoví, že všichni vlastníci ochranných známek ve Spojeném království, jejichž doba ochrany má skončit, obdrží od Úřadu duševního vlastnictví Spojeného království upozornění na nutnost obnovy 6 měsíců před datem uplynutí doby platnosti. Tento postup je zachován i pro všechny srovnatelné ochranné známky Spojeného království, u nichž bude doba ochrany končit více než šest měsíců po 31. 12. 2020.

V případech, kdy bude doba ochrany srovnatelné ochranné známky Spojeného království končit v rámci šesti měsíců po 31. 12. 2020 nebo doba ochrany ochranné známky EU skončila v rámci šesti měsíců před tímto datem a stále jim běží dodatečná lhůta pro obnovu zápisu, bude postup jiný.

Pokud srovnatelné ochranné známce Spojeného království skončí doba ochrany během šesti měsíců po 31. 12. 2020, nebude mít Úřad duševního vlastnictví Spojeného království dostatek času na to, aby zaslal standardní upozornění na nutnost obnovy před datem skončení doby ochrany a zašle jej ke skutečnému datu skončení doby ochrany nebo co nejdříve po tomto datu. Oznámení bude informovat o skončení doby ochrany a možnosti obnovy zápisu během šesti měsíců od obdržení upozornění. Za tuto „pozdní“ obnovu zápisu srovnatelných ochranných známek Spojeného království se nebude platit žádný dodatečný poplatek za obnovu zápisu, pouze řádný poplatek za obnovu ve Spojeném království vypočtený podle počtu tříd. Nebude-li zápis srovnatelné ochranné známky Spojeného království obnoven, bude tato známka vymazána z rejstříku, ale v souladu se stávajícími právními předpisy Spojeného království mohou být práva k této ochranné známce později navrácena. Pokud bude datum obnovy ochranné známky EU spadat do doby po 31. 12. 2020, nebude mít předčasná platba poplatku za obnovu zápisu u EUIPO před koncem přechodného období žádný účinek ve vztahu ke srovnatelné ochranné známce Spojeného království.

Průmyslové vzory zapsané v rejstříku (průmyslových) vzorů Společenství jsou k 1. 1. 2021 ve Spojeném království nahrazeny rovnocennými zapsanými (průmyslovými) vzory Spojeného království – „znovu zapsaný (průmyslový) vzor“ a je s nimi zacházeno jako s průmyslovými vzory, které byly ve Spojeném království přihlášeny a zapsány. Takto by mělo být převedeno téměř 700 000 průmyslových vzorů Společenství, které vstoupí v platnost 1. ledna 2021. Pro tato práva platí stejné datum podání jako pro příslušné (průmyslové) vzory Společenství, což je důležité, protože nový zápis není zveřejněn a není k němu ani vydáváno žádné osvědčení. Za zachování ochrany není účtován žádný administrativní poplatek. Vlastníci stávajícího (průmyslového) vzoru Společenství, kteří se rozhodnou, že si nepřejí vlastnit znovu zapsaný (průmyslový) vzor, mohou kdykoli po 1. 1. 2021 podat za tímto účelem Úřadu duševního vlastnictví Spojeného království (UKIPO) oznámení o svém rozhodnutí. Vlastníci (průmyslových) vzorů Společenství se budou moci ve Spojeném království dovolávat data podání a práva přednosti. Podle dohody by měla úroveň ochrany ve Spojeném království odpovídat ochraně v EU.

Stejně jako zapsané (průmyslové) vzory Společenství, jsou nezapsané (průmyslové) vzory Společenství automaticky převedeny na odpovídající právo Spojeného království. Tato nová rovnocenná práva se nazývají „pokračující nezapsaný (průmyslový) vzor“. Doba platnosti těchto práv uplyne ve stejný den jako v členských státech EU, což znamená, že doba platnosti posledních takto vzniklých práv uplyne za tři roky od 31. 12. 2020.

Jestliže si přihlašovatel před 1. 1. 2021 podal přihlášku (průmyslového) vzoru Společenství, která nebyla před tímto datem zapsána nebo zamítnuta, pak pokud si přihlašovatel (nebo jeho právní nástupce) do 30. 9. 2021 přihlásí shodný průmyslový vzor ve Spojeném království, bude mít tento průmyslový vzor shodné datum podání nebo datum priority s datem odpovídajícího (průmyslového) vzoru Společenství. Přihlašovatel bude muset za přihlášku zaplatit přihlašovací poplatek.

Co se týče obnovy znovu zapsaného vzoru, poplatek za obnovu zápisu po jeho vytvoření se platí zvlášť, Úřadu duševního vlastnictví Spojeného království za znovu zapsaný vzor a EUIPO za stávající zapsaný (průmyslový) vzor Společenství. Podle Dohody o vystoupení si znovu zapsaný vzor zachovává stávající datum obnovy odpovídajícího zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství. Stávající předpisy Spojeného království stanoví, že všichni vlastníci průmyslových vzorů ve Spojeném království, jejichž doba ochrany má skončit, obdrží od Úřadu duševního vlastnictví Spojeného království upozornění na nutnost obnovy 6 měsíců před datem uplynutí doby platnosti. Tento postup je zachován i pro všechny znovu zapsané vzory, u nichž bude doba ochrany končit více než šest měsíců po 31. 12. 2020.

V případech, kdy bude doba ochrany znovu zapsaného vzoru končit v rámci šesti měsíců po 31. 12. 2020 nebo doba ochrany zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství skončila v rámci šesti měsíců před tímto datem a stále jim běží dodatečná lhůta pro obnovu zápisu, bude postup jiný.

Pokud znovu zapsanému vzoru skončí doba ochrany během šesti měsíců po 31. 12. 2020, nebude mít Úřad duševního vlastnictví Spojeného království dostatek času na to, aby zaslal standardní upozornění na nutnost obnovy před datem skončení doby ochrany a zašle jej ke skutečnému datu skončení doby ochrany nebo co nejdříve po tomto datu. Oznámení bude informovat o skončení doby ochrany a možnosti obnovy zápisu během šesti měsíců od obdržení upozornění. Za tuto „pozdní“ obnovu zápisu znovu zapsaných vzorů se nebude platit žádný dodatečný poplatek za obnovu zápisu, pouze řádný poplatek za obnovu ve Spojeném království. Nebude-li zápis znovu zapsaného vzoru obnoven, bude tento vzor vymazán z rejstříku, ale v souladu se stávajícími právními předpisy Spojeného království mohou být práva k tomuto průmyslovému vzoru později navrácena. Pokud bude datum obnovy zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství spadat do doby po 31. 12. 2020, nebude mít předčasná platba poplatku za obnovu zápisu u EUIPO před koncem přechodného období žádný účinek ve vztahu ke znovu zapsanému vzoru.

Aktuality

V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce britské vlády

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu