neděle 27. října 2019

Ve  večerních  hodinách byly členským státům distribuovány tři dokumenty, a to  upravený návrh rozhodnutí Evropské rady (učiněné se souhlasem Spojeného království)  o  prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 SEU (kterým se lhůta stanovená  podle  čl. 50 odst. 3 SEU, prodloužená rozhodnutím Evropské rady 2019/584,  dále  prodlužuje do 31. ledna 2020); podkladová nóta Generálního sekretariátu Rady, kterým byl COREPER dle čl. 50 SEU vyzýván, aby souhlasil se  zněním  rozhodnutí  o prodloužení, a s návrhem prohlášení (přičemž bylo navrženo,  aby  byly  rozhodnutí  a  prohlášení  schvalovány formou písemné procedury);  návrh  prohlášení  Evropské  rady  (čl.  50  SEU) do záznamu z jednání  Evropské rady (čl. 50 SEU), ve kterém je uvedeno, že Evropská rada souhlasí  s dalším prodloužením lhůty dle čl. 50, odst. 3 SEU; stvrzuje, že je  tímto vyloučeno jakékoliv opětovné projednávání dohody o vystoupení; že po  dobu  dalšího  prodloužení  UK zůstává členským státem se všemi právy a povinnostmi;  připomíná  povinnost UK navrhnout kandidáta na člena Evropské komise  (což  vyplývá  z pokračujícího členství UK v EU); závazek UK jednat během prodloužení konstruktivním a zodpovědným způsobem, jakož i možnost UK kdykoliv  odvolat  svůj  záměr z EU vystoupit; nad rámec jednání dle čl. 50 SEU  27  členských  států  a  Evropská komise mohou odděleně projednávat na všech úrovních záležitosti týkající se situace po vystoupení UK