Info: k řidičským průkazům britských občanů

zdroj: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Evropska-unie/Aktualni-temata/BREXIT-Vymena-ridicskych-prukazu-Spojeneho-kralov?lang=cs-CZ


Vzhledem k mimořádné situaci, kdy od 1. ledna 2021 již nebudou občané Spojeného království nadále občany Evropské unie, ale stanou se občany tzv. třetí země, uvádíme níže praktické informace pro Brity žijící v České republice ohledně výměny řidičského průkazu Spojeného království za český řidičský průkaz.

Řízení motorových vozidel a výměna řidičských průkazů Velké Británie od 1. 1. 2021

S jakým řidičským průkazem Velké Británie mohu řídit motorová vozidla na území České republiky po 1. 1. 2021?

Na území České republiky je možné od 1. 1. 2021 užít k řízení motorových vozidel pouze ten řidičský průkaz Velké Británie, který svým provedením odpovídá vzorům řidičských průkazů stanoveným v Úmluvách o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949). Více se dozvíte na tomto odkazu. Jedná se o řidičské průkazy, které byly na území Velké Británie vydávány od července 1998 (formát plastové karty). Pokud jste držitelem řidičského průkazu Velké Británie vydaného před červencem 1998, můžete řídit motorová vozidla na území České republiky na základě mezinárodního řidičského průkazu vydaného Velkou Británií.

Vztahují se na mne jako na držitele řidičského průkazu Velké Británie, který přicestoval do České republiky po 1. 1. 2021 za účelem pobytu, nějaké povinnosti výměny řidičského průkazu?

Ano, v tomto okamžiku je na Vás jako na občana Velké Británie pohlíženo jako na občana třetí země, a tudíž jste i držitelem řidičského průkazu vydaného třetí zemí, nikoliv členským státem Evropské unie.
Povinnost výměny řidičského průkazu Velké Británie se na vás vztahuje, pokud Vám bude povolen na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců. Do 3 měsíců od povolení trvalého nebo přechodného pobytu na dobu delší než 1 rok jste povinen o tuto výměnu požádat.
K výměně za český řidičský průkaz je možné uznat pouze platný řidičský průkaz Velké Británie, který zároveň svým provedením odpovídá vzorům řidičských průkazů, které jsou stanoveny v Úmluvách o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949). Více se dozvíte na tomto odkazu. Jedná se o řidičské průkazy, které byly na území Velké Británie vydávány od července 1998 (formát plastové karty).

K žádosti o výměnu řidičského průkazu bude nutné doložit:

 • povolení k pobytu na území České republiky,
 • platný doklad totožnosti, a
 • platný řidičský průkaz Velké Británie.

Obecné informace k výměnám řidičských průkazů vydaných cizím státem, tj. nečlenským státem Evropské unie, jsou uvedeny na webu Ministerstva dopravy.

Kde mohu požádat o výměnu řidičského průkazu Velké Británie a kde si následně převezmu český řidičský průkaz?

S požadavkem na výměnu řidičského průkazu se můžete obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky. Seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy.

 • K provedení výměny je nutné se na obecní úřad obce s rozšířenou působností dostavit osobně.
 • Převzít český řidičský průkaz je poté možné pouze u toho obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla podána žádost.
 • Převzít řidičský průkaz je možné osobně nebo prostřednictvím osoby zmocněné na základě ověřené plné moci.
 • Řidičský průkaz je zpravidla vydáván do 20 dnů od podání žádosti, pokud jsou splněny všechny podmínky pro provedení možné výměny.
 • Při převzetí českého řidičského průkazu je povinnost odevzdat řidičský průkaz Velké Británie, který je následně odeslán vydávajícímu státu, tj. do Velké Británie.
 • Případně je možné požádat o uložení řidičského průkazu Velké Británie u obecního úřadu obce s rozšířenou působností do jeho opětovné výměny.

Pokud mi bude povolen pobyt na dobu kratší než 1 rok na území České republiky, mohu používat k řízení motorových vozidel svůj řidičský průkaz Velké Británie?

Ano, je to možné, ale pouze za předpokladu, že řidičský průkaz Velké Británie svým provedením odpovídá Úmluvám o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949). Více se dozvíte na tomto odkazu. Jedná se o řidičské průkazy, které byly na území Velké Británie vydávány od července roku 1998 (formát plastové karty).

Pokud mi bude povolen pobyt na dobu kratší než 1 rok, mohu nějakým způsobem řešit výměnu řidičského průkazu Velké Británie za český řidičský průkaz?

Ano, je to možné, ale pouze za předpokladu, že prokážete obvyklé bydliště na území České republiky (pobyt alespoň 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb) a jste držitelem řidičského průkazu vydaného Velkou Británií, který svým provedením odpovídá Úmluvám o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949).

Budu si moci vyměnit řidičský průkaz Velké Británie za český řidičský průkaz, když jsem přicestoval do České republiky před koncem roku 2020 za účelem pobytu, který bude trvat i po 1. 1. 2021?

Ano, výměna bude možná, ale pouze v případě, že řidičský průkaz Velké Británie bude svým provedením odpovídat Úmluvám o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949). Pro potřeby výměny budete prokazovat obvyklé bydliště na území České republiky. Podmínky pro výměnu jsou tedy obdobné jako v předchozím případě – občan Velké Británie přicestuje do České republiky po 1. 1. 2021, bude mu povolen pobyt na dobu kratší než 1 rok a bude si chtít vyměnit řidičský průkaz Velké Británie za český řidičský průkaz.

Výměna řidičského průkazu Velké Británie do 31. 12. 2020

Kdy mohu řešit výměnu řidičského průkazu Velké Británie za český řidičský průkaz?

Vyměnit řidičský průkaz Velké Británie za český řidičský průkaz je možné v případě, že máte trvalý pobyt na území České republiky, nebo se zde zdržujete alespoň 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb (obvyklé bydliště na území České republiky).

Kde mohu výměnu řidičského průkazu provést – kam se mám obrátit?

S požadavkem na výměnu řidičského průkazu je možné se obrátit na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na území České republiky. Seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy. K provedení výměny je nutné se na obecní úřad obce s rozšířenou působností dostavit osobně.

Jaké doklady či náležitosti si mám s sebou přinést?

Žádost o vydání řidičského průkazu i v rámci výměny řidičského průkaz Velké Británie za český řidičský průkaz je tisknuta na místě z registru řidičů. Fotografie je pořizována přímo na daném úřadu.

S sebou je nutné přinést:

 • platný doklad totožnosti,
 • řidičský průkaz Velké Británie, o jehož výměnu je žádáno,
 • čestné prohlášení, jehož obsahem má být, že vám nebyl jiným členským státem uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, že vám řidičské oprávnění nebylo pozastaveno či odejmuto a dále informace o podmínění či omezení řidičského oprávnění provedené jiným členským státem,
 • pokud nemáte trvalý pobyt na území České republiky, je nutné doložit doklady prokazující obvyklé bydliště na území České republiky – délku pobytu v trvání 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb, kterými jsou především:
  • nájemní smlouva k nemovitosti nebo výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
  • potvrzení o zaměstnání nebo výpis z živnostenského rejstříku,
  • potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky – tímto dokladem je možné prokázat délku pobytu na území České republiky (samotným dokladem nelze prokázat podmínku obvyklého bydliště). Doložení předmětného dokladu je dále spojeno i s výzvou Ministerstva vnitra k hlášení se k přechodnému pobytu na území České republiky  pro občany Velké Británie. Více informací naleznete zde.

Do 31. 12. 2020 je uznán řidičský průkaz Velké Británie jako řidičský průkaz vydaný členským státem Evropské unie, tzn., že se jedná o řidičské průkazy vydávané na území Velké Británie od roku 1976 do současné doby.

Je výměna řidičského průkazu zpoplatněna?

Ano, výměna řidičského průkazu je zpoplatněna částkou 200 Kč při standardním vydání. Zpravidla se řidičský průkaz vydává do 20 dnů od podání žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro tuto výměnu. Řidičský průkaz lze vydat i do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti, a to formou tzv. „blesku“. Tento úkon je zpoplatněn částkou 700 Kč.

Kde a jak si převezmu český řidičský průkaz?

Český řidičský průkaz je možné převzít pouze u toho obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla podána žádost o výměnu řidičského průkazu Velké Británie. Řidičský průkaz je možné převzít osobně nebo osobou zmocněnou na základě ověřené plné moci.

Musím při převzetí českého řidičského průkazu odevzdat řidičský průkaz Velké Británie? Pokud ano, jak s ním bude dále naloženo?

Ano, je povinností při převzetí řidičského průkazu České republiky odevzdat řidičský průkaz Velké Británie, který je následně odeslán do Velké Británie, tj. do státu vydání. Obecné informace k výměnám řidičských průkazů členských států za české řidičské průkazy jsou uvedeny na webu Ministerstva dopravy.