Komise znovuaktivuje řízení proti Spojenému království (a přidá další)

Jak bylo avizováno minulý týden, Evropská komise zahájila proti Spojenému království dvě nová řízení řízení o porušení povinnosti kvůli neplnění „významných částí“ Protokolu o Irsku a Severním Irsku. V prvním vytýká UK nedostatky při provádění kontrol na hranicích v S. Irsku v důsledku nedostatečné infrastruktury a personálního pokrytí kontrolních stanovišť. Druhé řízení se týká přístupu do IT databází. Jde podle ní o porušení mezinárodního práva a cílem řízení je obnovení souladu s uzavřenými smlouvami.

Zároveň EK avizovala pokračovat v loni zahájeném řízení o porušení povinnosti implementovat některé jiné části Protokolu. Konkrétně bude řízení posunuto do fáze odůvodněného stanoviska. UK bude mít následně lhůtu 2 měsíce pro zaslání vyjádření. Po uplynutí této lhůty bude v případě nezajištění souladu ze strany UK možné předložit věc Soudnímu dvoru EU. Řízení bylo dříve (v září 2021) v zájmu konstruktivní atmosféry vyjednávání pozastaveno

Problematický Protokol

Problémy provázejí hranice Severního Irska prakticky od okamžiku, kdy skončilo přechodné období. Protokol je součástí soustavy dohod souvisejících s vystoupením Spojeného království z Evropské unie. Je výsledkem intenzivních diskuzí mezi oběma stranami, přičemž jeho aplikace však v praxi nyní naráží na četné obtíže. Zatímco EK prostřednictvím svého místopředsedy Šefčoviče hledá řešení v mezích Protokolu, UK tvrdí, že efektivní řešení takto nalézt nelze a je potřeba dohody přejednat. K tomu však není EU ochotna, pročež UK začalo pracovat s eventualitou vydání vnitrostátního zákona, který by (z mezinárodního pohledu chybnou) praxi měl legitimizovat přinejmenším na národní úrovni.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_3676