Info: zdravotnické služby

Ministerstvo zdravotnictví vydalo sérii článků mapující významné změny ve zdravotnických službách nastalých v souvislosti s koncem přechodného období a vystoupení UK ze EU. Přinášíme Vám z nich několik klíčových informací a odkazy na celé texty v českém i anglickém jazyce.

Léčivé přípravky

Ode dne 1. ledna 2021 tvoří EU a Spojené království dva oddělené regulační a právní prostory. Všechny výrobky vyvážené z jednoho do druhého prostoru musí splňovat pravidla toho prostoru, kam jsou vyváženy, a jsou také podrobovány veškerým jím určeným kontrolám např. v oblasti bezpečnosti, zdraví a dalších oblastech veřejného pořádku.

V ČR lze při poskytování zdravotní péče používat pouze registrované léčivé přípravky, jejich vstup na trh je tak limitován uděleným rozhodnutím o registraci a při volném pohybu na trhu EU je nezbytné zohlednit požadavky dané legislativou pro léčivé přípravky jak na úrovni EU, tak na úrovni ČR.

CZ: https://www.mzcr.cz/lecive-pripravky/

EN: https://www.mzcr.cz/medicines/

Dopadům brexitu na oblast léčivých přípravků se věnují rovněž webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Poskytování a úhrady zdravotní péče

Členské státy a Spojené království budou mít právo účtovat si „zdravotní poplatek“ (health fee) podle národní legislativy, a to v souvislosti se žádostí o povolení k pobytu, práci či k bydlišti na území tohoto státu. Dohoda garantuje právo na poskytnutí zdravotních služeb v rozsahu dle národních předpisů státu bydliště osobám (a nezaopatřeným rodinným příslušníkům), které jsou pojištěny v systému druhé smluvní strany. Takové osoby mají nárok na věcné dávky i při pobytu na území příslušného státu.

Na základě textace Dohody je také možno čerpat nezbytné věcné dávky, a to po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (či jiného nárokového dokladu), jakož i plánované léčení. Dohoda obsahuje i pravidla pro náhradu nákladů mezi institucemi zdravotního pojištění (plná náhrada nákladů za zdravotní služby poskytnuté jménem příslušné instituce, v jakékoliv situaci).

CZ: https://www.mzcr.cz/poskytovani-a-uhrada-zdravotni-pece/

EN: https://www.mzcr.cz/provision-and-payment-reimbursement-of-healthcare/

Uznávání odborných zdravotnických kvalifikací

V rámci této oblasti bude ke Spojenému království přistupováno jako tzv. třetí zemi, tedy bez zvláštních výhod oproti zemím mimo EU. Kvalifikace nabyté v UK před koncem přechodného období nepozbývají statusu kvalifikace nabyté v členském státě EU a vztahují se na ně i nadále pravidla EU pro uznávání odborných kvalifikací uvedená v zákoně č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Pokud žadatelé svoji kvalifikaci získají až po konci přechodného období, budou aplikovatelná pravidla uznávání kvalifikací získaných v nečlenském státě EU.

CZ: https://www.mzcr.cz/uznavani-odbornych-kvalifikaci/

EN: https://www.mzcr.cz/recognition-of-professional-qualifications/

Rozcestník pro další informace:

CZ: https://www.mzcr.cz/brexit/

EN: https://www.mzcr.cz/brexit-summary/