Info: o dopadech brexitu na kontrolní režimy Licenční správy

Článek v anglickém jazyce naleznete zde:

Některé změny zasáhnou ve vztahu ke Spojenému království od 1. ledna 2021 také povolovací a licenční řízení v gesci Licenční správy. Ministerstvo průmyslu proto připravilo článek o obchodu s vojenským materiálem, zbraněmi, střelivem nebo zbožím dvojího užití.

  • Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem

Velké Británie je v postavení třetího státu proto je potřeba před dovozem z Velké Británie požádat o licenci k dovozu vojenského materiálu do České republiky. Příslušné eFormuláře pro podávání žádostí budou zveřejněny na stánkách Ministerstva průmyslu a obchodu v části Informace k podávání žádostí na Licenční správu a eFormuláře žádostí. Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími dotčenými orgány státní správy zainteresovanými v této oblasti (Generální ředitelství cel, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra i Ministerstvo zahraničních věcí) bude tyto nové žádosti vyřizovat v co možná nejkratší době, aby případné dopady v oblasti licenčních řízení na podnikatele byly co možná nejmenší.

V případě vývozu vojenského materiálu do Velké Británie není od 1. 1. 2021 možné s ohledem směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES udělit tzv. transferní licence, kterými jsou (i) obecné licence k transferu, (ii) souhrnné licence k transferu a (iii) individuální licence k transferu. Tyto typy licencí bude možné vydávat v rámci Spojeného království pouze pro transfer do Severního Irska. Na základě dohody s výše uvedenými dotčenými orgány však je možné individuální licence k transferu do Velké Británie vydané před 1. 1. 2021 používat i po tomto datu, a to po dobu jejich platnosti. V takovém případě bude třeba na odpisovém listě zaznamenat dosavadní čerpání, které musí odpovídat hlášení o čerpání zaslanému dle zákona nejpozději do 10. ledna 2021. V případě, že držitel individuální licence nedisponuje odpisovým listem, požádá o jeho dotisk Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu, která tak učiní neprodleně.

Pro vývozy vojenského materiálu do Velké Británie bude nezbytné podat žádost o licenci k vývozu vojenského materiálu. Opět platí, že příslušné eFormuláře pro podávání žádostí budou zveřejněny na stánkách Ministerstva průmyslu a obchodu v části Informace k podávání žádostí na Licenční správu a eFormuláře žádostí. Také v těchto případech bude ze strany státních orgánů uděláno maximum pro to, aby tyto nově podávané žádosti byly vyřizovány v co možná nejkratší době.

  • Kontrola zahraničního obchodu se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru

Do 31. 12. 2020 jsou vztahu k Velké Británii při povolování zahraničním obchodu se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru vydávány tzv. povolení k přepravě do nebo z Velké Británie. Na základě dohody s dotčenými orgány je možné tato povolení k přepravě ve vztahu k Velké Británii používat i po 1. 1. 2021, a to po dobu jejich platnosti. I v těchto případech bude třeba na odpisovém listě zaznamenat dosavadní čerpání, které musí odpovídat hlášení o čerpání zaslanému dle zákona nejpozději do 10. ledna 2021. V případě, že držitel povolení nedisponuje odpisovým listem, požádá o jeho dotisk Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu, která tak učiní neprodleně.

Pro vývozy a dovozy zbraní a střeliva nevojenského charakteru však bude od 1. 1. 2021 nezbytné podat žádost o povolení k vývozu, resp. dovozu zbraní a střeliva nevojenského charakteru. I pro tyto případy budou příslušné eFormuláře pro podávání žádostí zveřejněny na stánkách Ministerstva průmyslu a obchodu v části Informace k podávání žádostí na Licenční správu a eFormuláře žádostí a vyřizovány v co nejkratší době.  

  • Kontrola zahraničního obchodu se zbožím dvojího použití

Evropskou unií bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění příloha IIa nařízení Rady (ES) č. 428/2009, pokud jde o udělení všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Tímto nařízením byla Velká Británie přidána na seznam zemí, do kterých je možné od 1. 1. 2021 vyvážet zboží dvojího použití na základě tzv. všeobecného vývozního povolení (ve stávajícím znění lze použít pro vývozy zboží dvojího použití do Austrálie, Kanady, Japonska, Norska, na Nový Zéland, do Švýcarska včetně Lichtenštejnska a do Spojených států amerických). Pro využívání tzv. všeobecného povolení se stačí registrovat. Severní Irsko zůstává v pozici členského státu EU.

  • Kontrola zahraničního obchodu s tzv. „mučícími“ nástroji

Obdobně jako u zboží dvojího užiti je na unijní úrovni připravována novela příslušného nařízení (EU) 2019/125 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Tímto nařízením bude okruh zemí, pro které bude možné využít tzv. všeobecné povolení k vývozu „mučících“ nástrojů rozšířen o Velkou Británii.

  • Kontrola dovozu některých pyrotechnických výrobků ze třetích zemí

Na Velkou Británii se od 1. 1. 2021 začnou vztahovat příslušná ustanovení zákona a jeho prováděcího nařízení upravující povolování dovozu některých pyrotechnických výrobků ze třetích zemí. Pro jejich dovoz bude od 1. 1. 2021 vyžadováno příslušné povolení. eFormulář pro podávání žádostí bude zveřejněn na stánkách Ministerstva průmyslu a obchodu v části Informace k podávání žádostí na Licenční správu a eFormuláře žádostí a vyřizovány v co nejkratší době.

Na Velkou Británii se od 1. 1. 2021 začnou vztahovat příslušná ustanovení zákona a jeho prováděcího nařízení upravující povolování dovozu některých pyrotechnických výrobků ze třetích zemí. Pro jejich dovoz bude od 1. 1. 2021 vyžadováno příslušné povolení. eFormulář pro podávání žádostí bude zveřejněn na stánkách Ministerstva průmyslu a obchodu v části Informace k podávání žádostí na Licenční správu a eFormuláře žádostí a vyřizovány v co nejkratší době.

zdroj: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/povolovaci-a-licencni-rizeni-v-gesci-licencni-spravy-ve-vztahu-ke-spojenemu-kralovstvi-velke-britanie-a-severniho-irska-od-1–1–2021–258676/