Evropská komise po intenzivních jednáních dosáhla dohody se Spojeným královstvím o podmínkách jeho budoucí spolupráce s Evropskou unií. Dne 1. 1. 2021 tedy pozbyde Spojené království všech svých práv a povinností, které mělo jako členský stát EU a během přechodného období definovaného Výstupovou dohodou. UK nebude již nadále mít prospěch z hladkého přístupu na jednotný trh a do celní unie, ani z unijních politik a mezinárodních dohod (vč. dohod o volném obchodu s třetími státy).

 

Tyto skutečnosti vytvoří úplně nové překážky jak v obchodě zbožím a službami, tak v přeshraniční mobilitě a výměnách, a to v obou směrech. Zatímco nová dohoda omezí možná narušení, jež by vznikla za situace bez dohody, i tak se situace občanů, firem, veřejné správy a dalších zainteresovaných subjektů na obou stranách nevyhnutelně změní. Proto Komise vydala obsáhlé pokyny k vypořádání se s těmito změnami (dostupné zde).

 

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím (UK) zahrnuje následující oblasti: obchod zbožím a službami, digitální obchod, duševní vlastnictví, veřejné zakázky, leteckou a silniční dopravu, energetiku, rybolov, koordinaci systémů sociálního zabezpečení, vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních věcech, tematickou spolupráci a účast na unijních programech.

Dohoda bude podléhat institucionálnímu rámci pro provádění a vymáhání Dohody stejně jako závaznému mechanismu pro řešení a vymáhání sporů.

 

Tisková zpráva shrnuje hlavní pilíře dosažené dohody:

 • Dohoda se týká nejen obchodu se zbožím a službami, ale také široké škály dalších oblastí v zájmu EU, jako jsou investice, hospodářská soutěž, státní podpora, daňová transparentnost, letecká a silniční doprava, energetika a udržitelnost, rybolov, ochrana údajů a koordinace sociálního zabezpečení.
 • Stanoví nulové celní sazby a nulové kvóty na veškeré zboží, které splňuje příslušná pravidla původu.
 • Obě strany se zavázaly zajistit rovné podmínky, a to tak, že zachovají vysokou úroveň ochrany v oblastech, jako je ochrana životního prostředí, boj proti změně klimatu a stanovování cen uhlíku, sociální a pracovní práva, daňová transparentnost a státní podpora, s účinným vnitrostátním prosazováním, závazným mechanismem řešení sporů a možností obou stran přijmout nápravná opatření.
 • EU a Spojené království se dohodly na novém rámci pro společné řízení rybích populací ve vodách EU a Spojeného království. Spojené království bude moci dále rozvíjet britské rybolovné činnosti, přičemž bude zaručena činnost a obživa evropských rybářů a zachovány přírodní zdroje.
 • Pokud jde o dopravu, dohoda zajišťuje nepřetržité a udržitelné letecké, silniční, železniční a námořní spojení, ačkoli přístup na trh bude omezenější než v rámci jednotného trhu. Obsahuje ustanovení, která mají zajistit, aby hospodářská soutěž mezi subjekty z EU a Spojeného království probíhala za rovných podmínek, aby nedocházelo k oslabení práv cestujících a pracovníků ani ke zhoršení bezpečnosti dopravy.
 • Pokud jde o energetiku, dohoda stanoví nový model pro obchodování a vzájemné propojení se zárukami otevřené a spravedlivé hospodářské soutěže, včetně bezpečnostních norem pro energii z moří a výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
 • Pokud jde o koordinaci sociálního zabezpečení, cílem dohody je zajistit řadu práv občanů EU a státních příslušníků Spojeného království. To se týká občanů EU, kteří budou po 1. lednu 2021 pracovat ve Spojeném království, cestovat do Spojeného království nebo se stěhovat do Spojeného království, a státních příslušníků Spojeného království, kteří budou pracovat v EU, cestovat do EU nebo se do ní stěhovat.
 • Dohoda rovněž umožňuje Spojenému království, aby se nadále účastnilo řady stěžejních programů EU na období 2021–2027, jako je Horizont Evropa (pod podmínkou, že Spojené království zaplatí finanční příspěvek do rozpočtu EU).

 

 • Dohoda o obchodu a spolupráci stanoví nový rámec pro vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních a občanských věcech. Uznává potřebu intenzivní spolupráce mezi vnitrostátními policejními a justičními orgány, zejména v oblasti boje proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu a jejich stíhání. Vytváří nové operativní schopnosti s ohledem na skutečnost, že Spojené království jako třetí země mimo schengenský prostor nebude mít stejné možnosti jako dříve. Spolupráce v oblasti bezpečnosti může být pozastavena v případě, že Spojené království poruší svůj závazek nadále dodržovat Evropskou úmluvu o lidských právech a její vnitrostátní vymáhání.
 • Aby byla podnikům, spotřebitelům a občanům poskytnuta co největší právní jistota, je v kapitole věnované správě jasně uvedeno, jak bude dohoda prováděna a kontrolována. Rovněž zřizuje společnou Radu partnerství, která zajistí řádné uplatňování a výklad dohody a v níž budou projednány všechny nově vzniklé otázky.
 • Závazné mechanismy prosazování a řešení sporů zajistí, aby byla dodržována práva podniků, spotřebitelů a jednotlivců. To znamená, že podniky v EU a ve Spojeném království spolu budou soutěžit za rovných podmínek a nedovolí, aby některá ze stran využila své autonomie v oblasti regulace k poskytování nespravedlivých subvencí nebo k narušení hospodářské soutěže.
 • Obě strany se mohou v případě porušení dohody zapojit do meziodvětvových odvetných opatření. Tato meziodvětvová odvetná opatření se vztahují na všechny oblasti hospodářského partnerství.

 

Dohoda se nevztahuje na zahraniční politiku ani na spolupráci v oblasti vnější bezpečnosti a obrany, neboť Spojené království o těchto záležitostech jednat nechtělo. Od 1. ledna 2021 proto mezi Spojeným královstvím a EU nebude existovat žádný rámec pro vypracování a koordinaci společných reakcí na výzvy v oblasti zahraniční politiky, například ukládání sankcí státním příslušníkům nebo ekonomikám třetích zemí.

V záložkách níže můžete najít odpovědi na některé často kladené dotazy (zdroj: Evropská komise)

Pro EU je vstup Dohody v účinnost mimořádně důležité. Spojené království jakožto bývalý členský stát má rozsáhlé vazby na EU v celé řadě hospodářských a jiných oblastí. V případě, že by po 31. 12. 2020 nebyla aplikovatelná žádná dohoda o budoucím uspořádání, došlo by k výraznému narušení těchto vazeb a škody z nich vzniklé by zaznamenali jak jednotlivci, tak firmy a další zúčastněné subjekty.

Jednání o dohodě mohla být uzavřena až na samém konci přechodného období, což samo o sobě nesmí nikterak ohrozit kontrolní pravomoc Evropského parlamentu tak, jak je definována ve Smlouvách. Za těchto mimořádných okolností navrhuje Evropská komise provádění Dohody v provizorním režimu do 28. 2. 2021.

Komise navrhla Radě rozhodnutí o podpisu a prozatímním provádění a rozhodnutí o uzavření Dohody.

Rada musí jednohlasně přijmout rozhodnutí o schválení podpisu Dohody a prozatímním provádění k 1. 1. 2021.

Jakmile toto proběhne, může být Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK formálně podepsána. Následně bude Evropský parlament vyzván, aby o schválení Dohody hlasoval. Posledním krokem na straně EU bude přijetí rozhodnutí o uzavření Dohody Radou.

Během vyjednávání pořádala Evropská komise pravidelná informační setkání s národními parlamenty všech 27 členských států. Komise je toho názoru, že Dohoda s UK může být uzavřena na úrovni EU-UK (tj. bez ratifikace členskými státy), protože zahrnuje pouze oblasti ve výlučné či sdílené pravomoci EU. Komise zvolila jako právní základ pro uzavření Dohody čl. 217 Smlouvy o fungování Evropské unie, což vyžaduje jednohlasnou shodu všech členských států v Radě a souhlas Evropského parlamentu.

Spojené království opustilo EU na základě Výstupové dohody (dostupné zde), jež byla ratifikována oběma stranami a vstoupila v účinnosti 1. 2. 2020.

Výstupová dohoda obsahuje mj. ustanovení o občanských právech, finančním vyrovnání a právně funkčním řešení zabraňujícím tvrdé hranici na Irském ostrově, jež chrání hospodářství celého ostrova a Velkopáteční dohodu ve všech aspektech, v souladu se zachováním celistvosti jednotného trhu EU.

Důkladná, včasná a úplná implementace Výstupové dohody je a vždy bude klíčovou prioritou pro EU.

Vláda Spojeného království zveřejnila dne 9. 9. 2020 zákon o vnitřním trhu (Internal Market Bill), který by umožňoval Spojenému království jednostranně pozastavit účinnost částí Výstupové dohody, zejména pak Protokolu o Irsku a Severním Irsku. Tento zákon byl v jednoznačném rozporu s Výstupovou dohodou, tj. i s mezinárodním právem. Evropská komise zareagovala tím, že zaslala dne 1. 10. 2020 vládě UK formální upozornění na porušení závazků daných Výstupovou dohodou, čímž zahájila řízení o neplnění povinností (infringement process). Evropský parlament taktéž upozornil na to, že nevysloví souhlas s žádnou dohodou o budoucím partnerství, bude-li návrh zákona o vnitřním trhu nadále projednáván.

Dne 17. 12. 2020 došlo k setkání Smíšeného výboru EU-UK, kde byla odsouhlasena všechna formální rozhodnutí a další praktická řešení vztahující se k implementaci Výstupové dohody. Součástí těchto vzájemně odsouhlasených řešení byl i příslib UK odstranit ze zákona o vnitřním trhu sporná ujednání a rovněž příslib nezahrnovat žádná podobná ujednání do zákona o daních (Taxation Bill).

Díky intenzivním jednáním mezi EU a UK, ať již v rámci Smíšeného výboru či různých zvláštních výborů, bylo ujednáno, že Výstupová dohoda a především pak Protokol o Irsku a Severním Irsku budou prováděny od 1. 1. 2021.

K obchodu se zbožím

Spojené království odejde z jednotného trhu a rovněž opustí i celní unii, následkem čehož se na něj již nebude vztahovat princip volného pohybu zboží. Strany se dohodly na vytvoření ambiciózní zóny volného obchodu, ve které nebudou uplatňována cla ani kvóty na zboží, a na zřízení vzájemného regulatorně-celního mechanismu spolupráce a ustanoveních zajišťujících rovné podmínky pro otevřenou a férovou soutěž.

Obchod se zbožím zejména poznamená následující:

 • budou uplatňována pravidla o původu zboží tak, aby mohlo být jasně stanoveno, že na dané zboží se vztahují ustanovení Dohody;
 • všechny dovozy budou předmětem celního řízení a budou muset splňovat pravidla přijímající strany;
 • všechny dovozy do EU budou muset taktéž splňovat standardy EU, což se projeví mj. tím, že budou předmětem regulatorních, bezpečnostních a zdravotních kontrol a jiných kontrol pro ochranu veřejného zájmu.

Ustanovení Dohody neovlivní obchod zbožím mezi EU a Severním Irskem, neboť na něj se bude vztahovat Protokol o Irsku a Severním Irsku, jenž je součástí Výstupové dohody.

 

 

Vzhledem k odchodu Spojeného království z celní unie se budou na všechno zboží putující z UK do EU a opačným směrem z EU do UK vztahovat celní kontroly a procesy vyžadované právem EU (zejm. Celním kodexem EU) vč. vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášení. Výjimku bude představovat obchod mezi EU a Severním Irskem, který se bude řídit ustanoveními Protokolu o Irsku a Severním Irsku obsaženým ve Výstupové dohodě.

Obě strany souhlasily, že si budou navzájem uznávat programy tzv. „oprávněného hospodářského subjektu“. Ty umožní obchodníkům, na něž se bude daný program vztahovat, určitá zjednodušení a/nebo ulehčení v rámci celních operací při styku s celními orgány druhé strany, pokud jde o bezpečnost a nezávadnost.  Je nutné zdůraznit, že se v žádném případě nejedná o snížení standardů v oblasti bezpečnosti a nezávadnosti (na tom by se musely shodnout obě strany). 

Dohoda představuje základ pro další rozvoj celní spolupráce v budoucnu např. v oblasti inovativních řešení (se zřetelem na legislativu obou stran). Jednalo by se o odbavení ve formě roll-on/roll-off („ro-ro“), tj. lodě naložené nákladními vozy, nebo výměnu celních informací.

Pravidla o původu zboží jsou vnitřní součástí každé zóny volného obchodu. Určují „státní příslušnost“ každého výrobku v případě, že byly vyrobeny za použití součástek či materiálů z více než jedné země.

Tyto výrobky musí buď kompletně pocházet či být zhotoveny v zóně volného obchodu (v případě Dohody tzn. v EU či UK), nebo zde alespoň musí být dostatečně zpracovány.

Podle Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a UK budou muset obchodníci z obou stran splnit taková pravidla o původu zboží, jež budou srovnatelná s těmi, která obě strany uplatňují ve vztahu k ostatním obchodním partnerům.

Dohoda taktéž zahrnuje konkrétní mechanismy sladění s pravidly o průvodu zboží, jmenovitě ustanovení o „úplné kumulaci původu“, které umožňuje obchodníkům zohlednit nejen původ použitých materiálů, ale i místo finálního zkompletování výrobku (zdali proběhlo na území EU či UK). Tento mechanismus obsažený v Dohodě umožňuje maximálně využít přidanou hodnotu v zóně volného obchodu.

Vývozci budou také oprávněni udělovat certifikace o původu vlastního zboží, což usnadní práci obchodníkům při prokazování původu zboží a zjednoduší administrativní proces. Kromě toho obchodníci jistě ocení dodatečnou flexibilitu v shromažďování dokladů prokazujících původ zboží během prvního roku platnosti Dohody (tj. během roku 2021). Toto opatření má za cíl poskytnout obchodníkům dostatečný čas na seznámení se s novými pravidly.

 

Ode dne 1. 1. 2021 se EU a Spojené království stanou dvěma navzájem oddělenými regulatorními a právními prostory. To znamená, že veškeré zboží vyvážené z EU do UK bude muset podléhat technickým standardům daným v UK, kde bude zároveň předmětem příslušné kontroly a souladu s normami. Stejně tak všechno zboží dodané z UK do EU bude muset vyhovovat technickým normám EU a bude taktéž předmětem příslušných kontrol kvality, nezávadnosti, bezpečnosti aj.

Nicméně i tak obsahuje Dohoda řadu ustanovení předcházející (např. skrze vzájemnou spolupráci) technickým překážkám a požadavkům. Zároveň zjednodušuje postup k prokázání jejich plnění (tzv. postup posuzování shody).

Obě strany se zejména shodly na definici mezinárodních standardů, jež určuje relevantní mezinárodní orgány pro standardizaci, což zajistí, že domácí standardy a technické regulace pro výrobky vycházejí z totožných mezinárodních norem, a proto jsou do značné míry kompatibilní.

V oblasti posuzování shody se obě strany shodly na zachování zjednodušeného přístupu na oba dva trhy daného pokračující praxí samostatné certifikace shody výrobcem, jež se aktuálně uplatňuje jak v EU, tak i v UK.

 

 

K obchodu se službami

Od 1. ledna UK nebude moci využívat výhod plynoucích ze zásad volného pohybu osob, služeb a svobody usazování. Britští dodavatelé služeb tímto ztratí automatický nárok na to nabízet služby po celé EU. V některých případech se budou muset zřejmě usadit v EU, aby mohli pokračovat v činnosti. V každém případě budou muset dodržovat často rozdílná pravidla hostitelské země každého členského státu, s ohledem na to, že již nebudou moci využívat výhod přístupu „země původu“ nebo konceptu „pasu“, podle kterého povolení vydaná jedním členským státem v souladu s pravidly EU umožňují přístup na celý jednotný trh EU.

V souladu s požadavky dle GATS, pokrývá Dohoda značný počet odvětví, včetně profesních a obchodních služeb (např. právní, auditorské, architektonické služby), doručovacích a telekomunikačních služeb, služeb v oblasti počítačů a digitálních služeb, finančních služeb, služby ve výzkumu a vývoji, většinu dopravních služeb a ekologické služby. Navíc působnost dohody se vztahuje rovněž na investice v jiných odvětvích (než službách), jako je výroba, zemědělství, lesnictví, rybolov, energetika a další průmyslová odvětví primárního sektoru.

Jako v každé dohodě o volném obchodu sjednané Evropskou unií existuje i zde řada výjimek. Jmenovitě se jedná o: veřejné služby, služby obecného zájmu, některé dopravní služby, stejně jako audiovizuální služby.

Dohoda zejména zavazuje obě strany, aby zachovaly otevřené trhy pro subjekty druhé strany Dohody, kteří chtějí poskytovat služby prostřednictvím usazení. EU i UK se rovněž zavazují zajistit, aby byly na jejich území implementovány a uplatňovány mezinárodně dohodnuté standardy v sektoru finančních služeb. Obě strany si zachovávají právo přijmout nebo zachovat přijatá opatření z důvodů obezřetnosti („výjimka pro obezřetnostní opatření“), mimo jiné za účelem zachování finanční stability a integrity finančních trhů.

Dohoda neobsahuje žádné prvky týkající se společného rámce rovnocennosti pro finanční služby. Jedná se o jednostranná rozhodnutí každé strany a nebyly tak předmětem jednání.

Strany se rovněž zaměří na to, aby se do března 2021 dohodly na uzavření memoranda o porozumění, kterým se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti regulace finančních služeb.

 

Oproti doposud platnému, v některých případech i automatickému uznávání kvalifikací, budou v zásadě od 1. 1. 2021 občané UK bez ohledu na to, kde získali svou kvalifikaci a občané EU s kvalifikací získanou v UK muset žádat o uznání jejich kvalifikace v příslušném členském státě na základě stávajících vnitrostátních pravidel každé země platných pro uznávání kvalifikací státních příslušníků třetích zemí po konci přechodného období.

Dohoda nicméně předvídá mechanismus, podle kterého si EU a UK mohou později v jednotlivých případech a pro konkrétní druhy povolání dohodnout dodatečná opatření pro vzájemné uznávání některých odborných kvalifikací.

Zákaz diskriminace vyplývající z dohody zajišťuje, že s poskytovateli služeb nebo investory z EU nebude zacházeno méně příznivě než s britskými provozovateli ve Velké Británii a naopak. Poskytovatelé služeb a investoři však musí dodržovat vnitrostátní pravidla, postupy a povolení platná pro jejich činnosti v zemích, kde chtějí působit.

Pro poskytovatele služeb z UK to znamená, že budou muset dodržovat často rozdílná pravidla hostitelské země každého členského státu a nebudou moci využívat výhod přístupu „země původu“, mechanismu vzájemného uznávání nebo konceptu „pasu“.

Skutečná úroveň přístupu na trh bude záviset na způsobu, jakým je služba poskytována, tedy zda je poskytována na přeshraničním základě z domovské země poskytovatele, např. přes internet (tzv. mód 1 GATS); dodávaná spotřebiteli v zemi dodavatele, například turista cestující do zahraničí a nakupující služby (tzv. mód 2 GATS); dodáván prostřednictvím místně založeného podniku vlastněného zahraničním poskytovatelem služeb (tzv. mód 3 GATS) nebo dočasnou přítomností na území jiné země poskytovatele služeb, který je fyzickou osobou (tzv. mód 4 GATS).

V praxi bude skutečná schopnost poskytovat určitou službu nebo investovat v určitém odvětví také záviset na konkrétních výhradách zakotvených v dohodě, které mohou být uvaleny na britské poskytovatele služeb při poskytování služeb v EU v některých odvětvích, a naopak.

Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím rovněž obsahuje výhledovou „doložku nejvyšších výhod“, která by EU a UK umožnila požadovat jakékoli příznivější zacházení poskytované Spojeným královstvím nebo EU v jejich případných v budoucnu uzavřených dohodách týkajících se obchodu se službami a investic s ostatními třetími zeměmi, a to s výjimkou oblasti finančních služeb.

Zahrnuje také podmínku přezkumu, která povzbuzuje strany, aby zvážily, zda existují možnosti, jak v budoucnu zlepšit obchod se službami a investiční vztahy mezi EU a Spojeným královstvím (s výjimkou oblasti finančních služeb).

Pokud jde o dočasný pohyb fyzických osob pro účely podnikání (tzv. mód 4 GATS), EU a UK se dohodly na široké škále vzájemných závazků usnadňujících schopnost společností se sídlem v jedné ze stran převádět určité zaměstnance jako „zaměstnance převedené v rámci společnosti“ a pracovat tak v propojené společnosti se sídlem na území druhé strany. Jelikož převedení v rámci společnosti představují formu dočasné migrace, je maximální doba trvání těchto převodů omezena na tři roky. U občanů Spojeného království převedených do EU zahrnuje tato maximální doba celkovou mobilitu mezi členskými státy. To je v souladu se současnou praxí EU s jinými třetími zeměmi.

Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím rovněž usnadňuje pohyb „smluvních dodavatelů služeb“ nebo „nezávislých odborníků“ k poskytování služeb za určitých podmínek. Obchodní návštěvníci, kteří neposkytují služby, budou mít také krátkodobý vstup za účelem provádění určitých činností.

Srovnání podmínek sjednaných Dohodou o obchodu
a spolupráci

Svobodný pohyb

dohoda
s UK

jednotný

trh EU

Odstranění kontrol na hranicích

Cestovní doklad pro zvířata

Bezvízový styk (90 dní ve 180 dnech)

Bezvízový styk (nad 90 dní)

Právo pracovat, studovat a žít v zemích EU

Odstranění roamingových sazeb

Trh zboží

Přístup na volný trh EU

Nulová cla a kvóty

Odstranění celních kontrol zboží na hranicích

Odstranění sanitárních a fytosanitárních kontrol

Odstranění procesů kontroly země původu

Spolupráce v rybolovu

Prospěch z mezinárodních smluv uzavřených EU

Trh služeb

Pasportizace finančních služeb

Zjednodušené uznávání profesních kvalifikací

Letecká doprava

Jednotný letecký prostor se všemi svobodami

Bilaterální pátá svoboda pro letecký náklad z třetí země

Silniční doprava

Jednotný vnitřní přepravní prostor pro dopravce

Třetizemní doprava

Energetika

Jednotný vnitřní trh energií

Platforma pro trh s energiemi

Přístup k programům EU

ERASMUS

NextGenerationEU, SURE

Šifrovaný vojenský signál systému Galileo

Horizon Europe

zvláštní podmínky sjednané Dohodou o obchodu a spolupráci, zdroj: EK

Aktuality

V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce britské vlády

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu