Od 2. srpna 2021 Ministerstvo vnitra vydává doklady s biometrickými údaji. Výstupová dohoda se ovšem nikterak nevztahuje na občany Spojeného království, kteří přicestovali do České republiky po uplynutí přechodného období. Pokud budou tyto osoby chtít pobývat na území České republiky déle než tři měsíce, při řízení o jejich žádosti s nimi bude nakládáno jako s občany třetí země.

V případě, že se na Vás jako občany Spojeného království vztahuje Dohoda o vystoupení, máte od 2. srpna 2021 zákonnou povinnost vyměnit si své stávající pobytové doklady za průkaz o povolení k pobytu s biometrickými údaji, případně si o něj požádat podle délky Vašeho pobytu na území ČR (přechodný či trvalý), pokud tento průkaz nemáte.

1. V případě, že v ČR občané UK pobývají či chtějí pobývat déle než tři měsíce, žádají o vydání osvědčení o registraci (více informací na https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-eu-a-jejich-rodinni-prislusnici.aspx)


OSVĚDČENÍ O REGISTRACI
Osvědčení o registraci ve formě biometrické karty je doklad určený občanům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří se nacházeli na území České republiky k 31. 12. 2020 a splnili podmínku nepřetržitého pobytu (podle Dohody o vystoupení).


OBECNÉ INFORMACE

Kdo může žádat o osvědčení o registraci?
O osvědčení o registraci si mohou žádat občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří pobývali na území České republiky k 31. 12. 2020 (a tím splňují podmínky Dohody o vystoupení).

Na jak dlouho se osvědčení o registraci vydává?
Osvědčení o registraci pro občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska má dobu platnosti 5 let. Platnost osvědčení o registraci není možné prodloužit. Po skončení doby platnosti tak žádáte o osvědčení znovu, nebo můžete žádat o trvalý pobyt.

Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s osvědčením o registraci?
Po dobu pobytu na území České republiky se na Vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

Co vám osvědčení o registraci umožní?
S platným osvědčením o registraci máte na území České republiky v oblasti zaměstnání a volného pohybu stejná práva jako občané Evropské unie.

V rámci řízení o žádosti o vydání osvědčení o registraci vám pracovníci Ministerstva vnitra zároveň zažádají o rodné číslo. To se netýká cizinců, kteří rodné číslo získali už předtím. Rodné číslo potřebujete například doložit při koupi vozidla.

Pokud byste chtěli žádat o trvalý pobyt, můžete díky osvědčení o registraci jednodušeji prokázat délku pobytu na území České republiky.


ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

Kdo může žádat o osvědčení o registraci?

O osvědčení o registraci můžete žádat, pokud:

 • jste občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
 • hodláte na území České republiky pobývat déle než 3 měsíce a
 • byli jste přítomni na území k 31. 12. 2020 (podle Dohody o vystoupení) a na území dále pobýváte.

Pokud již osvědčení o registraci máte a budete s ním chtít nadále pobývat v České republice, po uplynutí jeho platnosti žádáte o osvědčení o registraci znovu.

Další přesné a aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.


2. V případě, že zde občané UK žijí minimálně pět let, žádají o získání povolení k trvalému pobytu (více informací na https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=21657843&doctype=ART)


POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU OBČANA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA PODLE VÝSTUPOVÉ DOHODY (PO BREXITU)


Povolení k trvalému pobytu občana Spojeného království je pobytové oprávnění určené některým těmto občanům, kteří splňují podmínku nepřetržitého pobytu a zároveň:

 • jsou držiteli platného potvrzení o přechodném pobytu nebo osvědčení o registraci, nebo
 • pobývali na území České republiky k 31. 12. 2020 (podle Dohody o vystoupení).

Povolení k trvalému pobytu je podmínkou k uplatňování některých práv na území České republiky – je například nutností k získání občanství.


OBECNÉ INFORMACE


Kdo může žádat o toto povolení k pobytu?

O povolení k trvalému pobytu můžete žádat:

 • po 5 letech nepřetržitého pobytu na území České republiky, nebo
 • po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v České republice, pokud jste z toho 1 rok byli blízkým rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který již má povolený trvalý pobyt, nebo občana České republiky, nebo

ve specifických případech dodržení zvláštních podmínek (srov. pasáž „Kdo může žádat o povolení k trvalému pobytu?“ níže)

Na jak dlouho se povolení k pobytu vydává?

Povolení k trvalému pobytu se vydává na 10 let. Osobám mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.

Jak povolení k pobytu vypadá?

Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto povolením k pobytu?

Po dobu platnosti pobytu se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

Co vám toto povolení k pobytu umožní?

S platným povolením k trvalému pobytu máte na území České republiky v oblasti zaměstnání a volného pohybu stejná práva jako občané Evropské unie.

Osoby s trvalým pobytem mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, právo na dávky sociální podpory a mají nárok na zaměstnání a na podnikání.

Můžete o tento typ pobytu žádat, i pokud nemáte osvědčení o registraci nebo potvrzení o přechodném pobytu?

Ano, ale musíte doložit důkaz o tom, že jste v České republice pobývali nepřetržitě po požadovanou dobu. Za určitých podmínek můžete žádat i bez splnění podmínky nepřetržitého pobytu. Musíte také doložit, že jste pobývali na území České republiky k 31. 12. 2020 (podle Výstupové dohody).


ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR


Kdo může žádat o povolení k trvalému pobytu?

Občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří pobývali na území České republiky k 31. 12. 2020 (a tím splňují podmínky Výstupové dohody) a zároveň splňují podmínku nepřetržitého pobytu v České republice. O povolení k trvalému pobytu můžete žádat:

 • po 5 letech nepřetržitého pobytu na území České republiky,
 • po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v České republice, pokud jste z toho 1 rok byli blízkým rodinným příslušníkem jiného občana Evropské unie, který již má povolený trvalý pobyt, nebo občana České republiky,
 • pokud jste v době zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti dosáhli věku, ve kterém máte nárok na starobní důchod. V tomto případě žádost musíte podat:
  • po 12 měsících výkonu činnosti na území, a zároveň
  • po 3 letech nepřetržitého pobytu na území.
 • pokud jste ukončili zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost z důvodu vzniku invalidity třetího stupně po 2 letech nepřetržitého pobytu na území, pokud pracujete na území jiného členského státu Evropské unie a alespoň jednou týdně se vracíte na území. To platí pouze v případě, že jste na území dříve nepřetržitě pobývali   a pracovali po dobu nejméně 3 let.

Bez podmínky předchozího pobytu na území můžete žádat, pokud:

 • vám při zaměstnání na území vznikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
 • žádáte z humanitárních důvodů,
 • žádáte pro dítě narozené na území České republiky,
 • žádáte z důvodů hodných zvláštního zřetele,
 • je váš pobyt na území v zájmu České republiky, na vlastní žádost,
 • jste jako nezletilé dítě svěřeni do náhradní výchovy osobě s povolením k trvalému pobytu.

Nepřetržitý pobyt na území znamená, že vaše nepřítomnost na území nepřesáhne 6 měsíců v roce, nebo tuto dobu přesáhne ze závažných důvodů (maximální ale o jeden rok i ze závažných důvodů, s výjimkou důvodu vojenské služby, během níž nedochází k přetržení pobytu, i pokud trvá déle než jeden rok).


Další přesné a aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Aktuality

V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce britské vlády

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu