Přesné a aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.


I po konci přechodného období jsou občanům Spojeného království a jejich rodinným příslušníkům, kteří zde pobývali a budou pobývat i po 31. prosinci 2020, zachována jejich dosavadní práva spojená s pobytem v České republice. Až do konce života (při splnění určitých podmínek) jim tak budou zachována práva v oblasti pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení.

Prokázat legální pobyt bude možné zejména potvrzením o přechodném pobytu, nebo povolením k trvalému pobytu vydaným pro občany UK před 1. únorem 2020, případně pobytovým dokumentem vydaným po 1. únoru 2020 ve stejném formátu s razítkem „EU Withdrawal Agreement“ na straně 2 u potvrzení u přechodného pobytu a na straně 4 u povolení k trvalému pobytu. Z tohoto důvodu je pro všechny občany UK dlouhodobě pobývající na území ČR důležité, aby po 31. prosinci 2020 byli držiteli potvrzení o přechodném pobytu, nebo v případě občanů pobývajících na území ČR déle než 5 let, povolení k trvalému pobytu.

Podat žádost bude možné v případě legálně pobývajících osob i po 1. lednu 2021, nicméně lze předpokládat delší dobu zkoumání těchto žádostí, potřebu podrobnějšího dokazování pro zamezení případů zneužití práv a podvodu, a vyšší míru správního uvážení při zjištění nedostatků žádosti.

Vydávané potvrzení o přechodném pobytu se bude lišit od ostatních potvrzení o přechodném pobytu občanů EU tím, že bude jasně označovat oprávněnou osobu jako osobu krytou výstupovou dohodou (v dokladu bude červeným razítkem vyznačeno „EU Withdrawal Agreement“).

Od 2. srpna 2021 pak bude Ministerstvo vnitra vydávat doklady s biometrickými údaji.

Výstupová dohoda se ovšem nikterak nevztahuje na občany Spojeného království, kteří přicestovali do České republiky po uplynutí přechodného období. Pokud budou tyto osoby chtít pobývat na území České republiky déle než tři měsíce, při řízení o jejich žádosti s nimi bude nakládáno jako s občany třetí země. Viz níže v sekci „víza“.

Máte-li dotazy k zaměstnání a studiu v ČR, pokračujte ke kapitole Práce a studium.

VÍZA
Občané UK, kteří poprvé přicestují do ČR až po 31. prosinci 2020, budou spadat do kategorie občanů třetích zemí. Pro pobyty na území ČR delší než 90 dnů budou tito občané UK povinni požádat na zastupitelském úřadu ČR o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt. Žádost lze podat na kterémkoli zastupitelském úřadu ČR (mimo Londýn tedy např. také v Berlíně, Bruselu, Bukurešti, Dublinu, Sofii, Varšavě, Vídni nebo Záhřebu.)

Co se týče krátkodobého pobytu nepřesahujícího 90 dní v období 180 dní, lze jej realizovat bezvízově, pokud nejde o cestu za výdělečným účelem. Do lhůty se počítá pobyt nejen v ČR, ale ve všech zemích Schengenského prostoru, včetně tranzitu.

REŽIM NA HRANICÍCH
S účinností od 1. ledna 2021 nebudou moci státní příslušnici UK ani britští občané, kteří jsou beneficienty výstupové dohody, podstoupit hraniční kontrolu na přepážkách označených EU/EHP/CH. Nebudou také moci využívat automatizované hraniční kontroly prostřednictvím systému easyGO.

V krizových situacích na hranicích s UK volejte:

Brexit helpline: 00 800 67891011 (všechny EU jazyky)

Konzulární služba ČR ve Francii: 0033 607 764 394

Konzulární služba ČR v Belgii: 0032 477 257 104

Konzulární služba ČR v Nizozemsku: 0031 641 315 128

Konzulární služba ČR v UK: 0044 (0)776 968 2442

Key information for UK citizens

Česká republika k brexitu

Spojené království k brexitu

Průvodce britské vlády

EU settlement scheme (klíčové pro české občany v UK)

Living in the Czech Republic (klíčové pro britské občany v ČR)

Průvodce návštěvou UK po 31. 12. 2020

Evropská unie k brexitu